Štruktúra

 

Ústav merania SAV, verejná výskumná inštitúcia

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
riaditeľ ústavu
Ing. Ján Maňka, CSc.,
zástupca riaditeľa
Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
vedecký tajomník
Správna rada
Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., predseda
Ing. Mária Jusková,
RNDr. Anna Krakovská, CSc,
Mgr. Martin Škrátek, PhD.,
Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., podpredseda
Dozorná rada
Ing. Ivana Budinská, PhD., predsedníčka, členka P SAV,
Ing. Romana Jurkiewiczová, člen,
Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., externý člen
Vedecká rada
interní členovia:
Ing. Ján Maňka, CSc., predseda
Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.,
RNDr. Miroslav Hain, PhD.,
Mgr. Martina Chvosteková, PhD.,
Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.,
Ing. Jana Švehlíková, PhD., podpredsedníčka

externí členovia:
Prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.,
Doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.,
Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Vedeckovýskumný úsek Prevádzkový úsek

Oddelenie optoelektronických meracích metód
Vedúci: RNDr. Miroslav Hain, PhD.,
Zástupca: Ing. Vlado Jacko, PhD.

Oddelenie vývoja a inovácii prístrojovej techniky
Vedúci: Ing. Vlado Jacko, PhD.

Oddelenie magnetometrie
Vedúci: Ing. Ján Maňka, CSc.,
Zástupca: Mgr. Martin Škrátek, PhD.

Redakcia časopisu Measurement Science Review
Vedúci redaktor: Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Oddelenie teoretických metód
Vedúci: RNDr. Anna Krakovská, CSc,
Zástupca: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD

Úsek ekonomiky a správy
Vedúci: Ing. Mária Jusková
Zástupca: Ing. Margita Juhanesovičová

Oddelenie zobrazovacích metód
Vedúci: Dr. Ing. Pavol Szomolányi,
Zástupca: Ing. Daniel Gogola, PhD.

Knižnica
Katarína Kozáková

Oddelenie biomeraní
Vedúca: Ing. Jana Švehlíková, PhD.,
Zástupca: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Sekretariát riaditeľa
Eva Gurišová

Schéma organizačnej štruktúry