Výskumná infraštruktúra

Pre zabezpečenie svojej výskumnej činnosti a riešenie výskumných projektov ústav disponuje viacerými laboratóriami so špeciálnymi technológiami a vzhľadom na participáciu ústavu v konzorciách ústavov SAV v rámci riešených projektov štrukturálnych fondov sa v ústave nachádzajú aj ďalšie spoločné laboratóriá. Z nich najvýznamnejšie sú:

Laboratórium MR tomografie Národného centra NMR

V laboratóriu, ktoré je súčasťou Oddelenia zobrazovacích metód sú tri zostavy MR a CT tomografov:

TMR-96

Experimentálny celotelový tomograf TMR-96 na princípe magnetickej rezonancie s rezistívnym magnetom 0,1 T a konzolou TECMAG, ktorý slúži na výskum v oblasti materiálového výskumu a biomedicínskych aplikácií.

TECMAG

NMR zobrazovacie zariadenie firmy ESAOTE-Opera s permanentným magnetom 0,178 Tesla, určené pre biomedicínsky a materiálový výskum a výskum v oblasti nanotechnológií.

MRI-lab

Esaote
Mobile-CT-1

Stavebnica digitálneho rádiologického systému s energetickou separáciou detegovaných fotónov, s rtg zdrojom s malým ohniskom ~10µm, na skenovanie a tomografiu je výsledkom účasti ústavu v projekte APVV.

Mobile-CT-2

 

Laboratórium RTG mikrotomografie

Spoločné laboratórium Ústavu merania SAV a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Jeho zariadenie bolo získané v rámci projektu CEKOMAT zo zdrojov Európskej únie.

Nanotom

Röntgenový počítačový mikrotomograf Nanotom 180 so submikrónovým rozlíšením (200-300 nm) a rozlíšením detektora 2300×2300 bodov. Jeho súčasťou je výkonný počítačový klaster (8 PC) na rekonštrukciu 3D obrazu z projekcií a softvérové moduly na meranie porozity a defektov, a na súradnicovú metrológiu. Zariadenie umožňuje 3D analýzu štruktúry materiálov (kompozity), nedeštruktívne testovanie a meranie rozmerov vnútorných 3D štruktúr malých objektov s rozlíšením až 0,5 µm/voxel (senzory, mikroelektromechanické systémy, elektronické súčiastky, biologické objekty, archeologické artefakty).

mCT-marblemCT-head mCT-flymCT-mobile

 

Laboratórium optickej a FTIR spektroskopie

Laboratórium je súčasťou Oddelenia optoelektronických meracích metód a jeho vybavenie bolo získané z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu CEKOMAT 2.

Opt-spectrometer

Laboratórium je vybavené optickým UV-VIS-NIR spektrometrom Horiba-Jobin-Yvon iHR 550, ktorý je citlivý v ultrafialovej, viditeľnej a blízkej infračervenej časti elektromagnetického spektra.

Ďalej je laboratórium vybavené infračerveným spektrometrom s Fourierovou transformáciou – Agilent Technologies Cary 680, ktorého pásmo citlivosti v infračervenej oblasti siaha až po 25 ?m. Laboratórium slúži na optickú charakterizáciu materiálov, meranie ich optických spektrálnych charakteristík reflektancie, transmitancie a absorptancie.

FTIR-spectrometer

 

Laboratórium optických meracích metód

Laboratórium je takisto súčasťou Oddelenia optoelektronických meracích metód a jeho vybavenie slúži predovšetkým v oblasti výskumu objektov kultúrneho dedičstva, vrátane európskeho projektu COST.

Termokamera

Pre oblasť optických meraní je k dispozícii termografická kamera NEC San-ei Thermo Tracer TH7102WX s nechladeným mikrobolometrickým maticovým detektorom, priestorovým rozlíšením 320×240 pixlov a s rozsahom meraných teplôt -40 – 500 °C, pričom šumovo ekvivalentné teplotné rozlíšenie je 0,08 °C pri 30 °C, pásmo citlivosti 8 – 14 µm, chyba meracieho prístroja ±2% rozsahu.

 

Laboratórium na prípravu materiálov a meranie ich vlastností

Laboratórium slúži na štúdium a syntézu objemových vysokoteplotných supravodičov ako napr. REBCO a TlPbSrBaCaCu, syntézu naprašovacích terčov pre tenké supravodivé filmy a štruktúry na báze REBCO, štúdium nano-prekurzorov Fe3O4 a TiO2 pre aplikácie v materiálovom výskume a v medicíne. Je vybavené tiež na meranie magnetických vlastností materiálov.

HTS-lab

Laboratórium je vybavené viacerými horizontálnymi a jednou vertikálnou pecou a ďalšími vysokoenergetickými mlecími zariadeniami.

V laboratóriu sa nachádza systém Quantum Design MPMS XL 7 AC na meranie magnetických vlastností materiálov. Zariadenie umožňuje meranie magnetických momentov vzoriek v rozsahu jednosmerných polí ±7 T, v striedavom magnetickom poli (10-2 Hz až 1500 Hz) a v teplotnom rozsahu 2 K – 400 K. Stabilita magnetického poľa je 1 ppm/hod. Citlivosť prístroja je 10-11 Am2 pre (0 T – 0,25 T). Zariadenie bolo získané z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Susceptometer

 

Laboratórium na meranie slabých magnetických polí

Významnou oblasťou výskumu v ústave je meranie magnetických polí. K tomu je určené aj špeciálne vf elektromagneticky tienené laboratórium na meranie slabých magnetických polí v lese pri budove ústavu, ktoré slúži najmä na merania s využitím supravodivých kvantových magnetometrov SQUID.

SQUID_lab

Supravodivý kvantový magnetometer SQUID.

 

Laboratórium biomeraní

Laboratórium je súčasťou Oddelenia biomeraní a Oddelenia teoretických metód. Jeho vybavenie sa využíva vo viacerých projektoch zameraných najmä na výskum činnosti srdca a mozgu. Väčšina zariadení laboratória je výsledkov vlastného výskumu a vývoja.

ProCardio 8 je 128-kanálový EKG mapovací mobilný systém na báze PC. Meracia jednotka umožňuje pripojenie pasívnych aj aktívnych EKG elektród. Systém predstavuje novú generáciu prístroja na diagnostiku srdcových chorôb. Oproti svojim predchodcom sa líši najmä väčším možným počtom meracích kanálov, úplným batériovým napájaním, optickým oddelením meracej jednotky, použitím aktívnych elektród a 22-bitových prevodníkov pre každý meraný kanál. Prepracovaný softvér umožňuje dlhodobý záznam EKG, jeho spracovanie a výpočet povrchových potenciálových máp, ktoré sú vstupom pre diagnostické metódy založené na inverzných riešeniach (EKG zobrazovanie).

ProCardio-8
Biolab-STI

BioLab STI – prístroj na báze PC určený na meranie systolických časových intervalov, ktoré sa získavajú zo záznamu elektrokardiogramu (EKG), fonokardiogramu (FKG) a karotidogramu (KTG). Je jedným z modulov distribuovaného meracieho systému BioLab.

BioLab ATR – je prístroj na báze PC na meranie reflexu Achillovej šľachy. Je to ďalší moduul systému Biolab určeného na laboratórne biofyzikálne vyšetrenia pacienta. Modul ATR (Achilles Tendom Reflex) je bezdotykový snímač pohybu chodidla pri mechanickej stimulácii Achillovej šľachy neurologickým kladívkom. Časové intervaly v snímanom reflexe charakterizujú stav neuro-muskulárneho systému, ktorý je ovplyvnený činnosťou štítnej žľazy.

Biolab-ATR
Gastro

ProGastro 3 – prístroj na báze PC na meranie elektrickej aktivity gastro-intestinálneho traktu. ProGastro 3 je prenosné batériovo napájané zariadenie s dobíjaním zo siete 230V / 50Hz. Pozostáva z riadiaceho PC a meracieho terminálu na báze mikrokontroléra ADµC812, ktorý je pripojený cez sériovú zbernicu RS232. Merací terminál zabezpečuje snímanie jedného referenčného EKG signálu a 4 EGG signálov s možnosťou programového riadenia zosilnenia a frekvenčnej charakteristiky kanálov. Prístroj má aktívnu kompenzáciu synfáznych rušivých signálov. Jeho programové vybavenie zahŕňa dlhodobý záznam signálov v reálnom čase, ich archiváciu, predspracovanie a vyhodnotenie v časovej aj frekvenčnej oblasti.

Laboratórium na meranie účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí

Laboratórium, ktoré je súčasťou Oddelenia teoretických metód, disponuje originálnym systémom vytvoreným za účelom merania účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) na bunkové systémy. Inkubačnú časť tvoria dva termálne boxy s PID reguláciou teploty určené pre párový experiment. Časť určená na generáciu EMP s voliteľnou frekvenciou a amplitúdou pozostáva zo signálového generátora Owon XDS3102, digitálneho zosilovača Behringer NX3000D a Helmholzových cievok. Meraciu časť tvorí stanica impedančnej spektroskopie s impedančným analyzátorom ScioSpec ISX-3v2, inverzným optickým mikroskopom Kern OCL-2 a impedančným prietokovým mikročipom Micronit. Impedančný spektrometer disponuje dvoma meracími kanálmi s rozsahmi 1 mΩ – 1 GΩ a 10 mHz – 10 MHz. S mikročipom je možné získať impedančné charakteristiky jednotlivých buniek.Laboratórium, ktoré je súčasťou Oddelenia teoretických metód, disponuje originálnym systémom vytvoreným za účelom merania účinkov nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP) na bunkové systémy. Inkubačnú časť tvoria dva termálne boxy s PID reguláciou teploty určené pre párový experiment. Časť určená na generáciu EMP s voliteľnou frekvenciou a amplitúdou pozostáva zo signálového generátora Owon XDS3102, digitálneho zosilovača Behringer NX3000D a Helmholzových cievok. Meraciu časť tvorí stanica impedančnej spektroskopie s impedančným analyzátorom ScioSpec ISX-3v2, inverzným optickým mikroskopom Kern OCL-2 a impedančným prietokovým mikročipom Micronit. Impedančný spektrometer disponuje dvoma meracími kanálmi s rozsahmi 1 mΩ – 1 GΩ a 10 mHz – 10 MHz. S mikročipom je možné získať impedančné charakteristiky jednotlivých buniek.

 


Laboratóriá v priestoroch Ústavu merania SAV,
ktorých vybavenie patrí iným ústavom v rámci konzorcií ústavov SAV


Laboratórium rőntgenovej difraktometrie I.

Zariadenie laboratória bolo zakúpené konzorciom ústavov (Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Ústav anorganickej chémie SAV) prevádzkuje ho Elektrotechnický ústav SAV a je umiestnené v budove Ústavu merania SAV.

Laboratórium je vybavené zariadením Bruker AXS – D8 Discover Super Speed Diffraction System, ktoré slúži na skúmanie štruktúry kryštalických látok. Umožňuje detailný výskum atómovej štruktúry objemových materiálov a tenkovrstvových štruktúr, multivrstiev a supermriežok na nanometrovej úrovni. Zariadenie obsahuje špeciálny vysoko intenzívny zdroj röntgenového žiarenia, ktorý umožňuje okrem získania nových originálnych poznatkov o štruktúre materiálov, zrýchliť čas potrebný na analýzy a podstatne zvýšiť efektivitu meraní.

RTG-dif-1

 

Laboratórium rőntgenovej difraktometrie II.

Zariadenie prevádzkuje Ústav anorganickej chémie SAV a je umiestnené v budove Ústavu merania SAV.

RTG-dif-2

Laboratórium obsahuje Panalytical Empyrean RTG difraktometer v konfigurácii:

  • Bragg-Brentano, Theta-theta systém,
  • Zdroj RTG žiarenia: Cu lampa,
  • Detektor: PIXcel 3Da ponúka možnosti:

• meranie filmov, meranie práškov v reflexnom móde, ako aj v transmisnom móde,
• meranie bulkových (objemových) vzoriek v reflexnom móde,
• možnosť merania mikrodifrakcie bulkových vzoriek (zaostrenie na zrno o veľkosti 1µm),
• možnosť merania práškovej vysokoteplotnej difrakcie in situ v termocele:
– meranie teploty v intervale 25-1500°C (krátkodobo do 1600°C),
– rýchlosti ohrevu:1-100°C/min,
– atmosféra: vzduch, vákuum, dusík, argón (tlaky: 7Pa-1,5Atm),
– minimálny detekčný limit: 3,5-4% (m/m) podielu kryštalickej fázy.

 

Laboratórium na prípravu a tvarovanie nanoštruktúr (FIB laboratórium)

Laboratórium bolo vybudované riešiteľmi projektu CENTE (Elektrotechnický ústav SAV, Ústav merania SAV, Ústav informatiky SAV, Fyzikálny ústav SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) zo zdrojov Európskej Únie cez ERDF. Laboratórium je umiestnené v budove Ústavu merania SAV.

Je to laboratórium nanotechnológií, v ktorom je umiestnený duálny mikroskop QUANTA 200 3D používajúci dva lúče, pomocou elektrónového lúča zobrazuje vzorky, ionový lúč ich dokáže opracovávať. Zariadenie má vysoké rozlíšenie (elektrónová optika 3,5 nm, ionová 10 nm).

FIB