Zverejňovanie informácií

Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Na vyžiadanie môžu záujemcovia dostať požadovanú informáciu viacerými spôsobmi:

  • Informácie o zameraní vedeckého výskumu Ústavu merania SAV, v. v. i. o štruktúre vedeckých oddelení a o výsledkoch dosiahnutých pri riešení vedeckých projektov, možno získať elektronicky prostredníctvom internetovej stránky Ústavu merania SAV, v. v. i.: http://www.um.sav.sk.
  • Ústav merania SAV, v. v. i. zverejňuje informácie o zmluvách, objednávkach a uhradených faktúrach podľa zákona č. 546/2010 (č.III, §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  • Ostatné informácie možno získať podľa požiadavky písomne (poštou), elektronickou poštou, faxom, telefonicky, alebo osobne na sekretariáte riaditeľa Ústavu merania SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Tel.: +421-2-5910-4511, Fax: +421-2-5910-4594, E-mail: umersekr@savba.sk, v pracovných dňoch od 9:00 do 14:00.
  • V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) si Ústav merania SAV, v. v. i. plní informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Dohľadom nad dodržiavaním ochrany osobných údajov je poverená zodpovedná osoba, ktorú môžete kontaktovať elektronicky na adrese: gdpr-um@savba.sk.

Zverejňované informácie podľa zákona č.546/2010 (č.III, §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:

ZMLUVY

Centrálny register zmlúv

Zmluvy evidované v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) od 1.1.2011. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

FAKTÚRY

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Súbory došlých faktúr od 1.1.2011.

OBJEDNÁVKY

Od roku 2021 sú objednávky zverejňované na stánkach SAV.
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Súbory vyslaných objednávok od 1.1.2011.