Zverejňovanie informácií

Zverejňované informácie podľa zákona č.546/2010 (č.III, §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č.211/2000 Z.z. o Slobodnom prístupe k informáciám.

ZMLUVY
2013 2012 2011
Zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb uzavreté
od 1. januára 2011.
FAKTÚRY
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Súbory došlých faktúr
od 1. januára 2011.
OBJEDNÁVKY
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Súbory vyslaných objednávok
od 1. januára 2011.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
2013
Profil verejného obstarávania
od 1. januára 2013