Zameranie výskumu oddelenia teoretických metód

Vedecký výskum je orientovaný na rozvoj teoretických metód v oblasti matematickej štatistiky a
aplikovanej matematiky so zameraním na problémy merania a vyhodnocovanie nameraných údajov:

 • výskum lineárnych a nelineárnych regresných modelov so zložitou kovariančnou štruktúrou
 • návrh modelov a metód pre analýzu výsledkov merania, vrátane metód pre stanovenie ich neistôt
 • výskum štatistických a metrologických intervalov (štatistické predikčné intervaly, konfidenčné intervaly a tolerančné intervaly, resp. metrologické intervaly pokrytia)
 • výskum modelov kalibrácie a metód pre analýzu výsledkov medzilaboratórnych porovnávaní
 • výskum pravdepodobnostných rozdelení určených kombinovaním informácie z nezávislých zdrojov
 • teoretický výskum štatistických parametrických a neparametrických metód pre biomedicínske a technické aplikácie
 • výskum metód aplikovanej štatistiky a strojového učenia pri spracovaní a analýze EEG
 • metódy nelineárnej dynamiky pri spracovaní signálov a časových radov; aplikácie na zložité prejavy biologických systémov (EKG, EEG) – rekonštrukcia stavových portrétov, redukcia šumu, modelovanie, predikcia, klasifikácia
 • detekcia kauzality z nameraných časových radov
 • vyšetrovanie komplexných systémov s využitím charakteristík, známych z teórie chaosu a fraktálov
 • aplikácie metód strojového učenia a samorganizujúcich sa neurónových a iných inteligentných sietí na predikciu a klasifikáciu časových radov a signálov, hlavne v biomedicíne
 • základný a experimentálny výskum v oblasti kognitívnej a výpočtovej neurovedy
 • výskum využitia rozhrania mozog-počítač a virtuálnej reality pre neurorehabilitáciu pohybu
 • aplikácie digitálnych metód obrazovej analýzy v optickej mikroskopii (napr. bunkových štruktúr) a metód rozpoznávania vzorov
 • vývoj metód merania a analýzy biologických účinkov elektromagnetických polí