Zameranie výskumu oddelenia magnetometrie

 • Slabá supravodivosť – Josephsonove spoje, RF a DC SQUIDy
 • Vysokoteplotná supravodivosť – príprava (nano)prekurzorov, výroba naprašovacích terčov pre tenké vrstvy, syntéza objemových REBa2Cu3-xMxO3-d systémov, vývoj technológie monodoménových vzoriek pre aplikácie
 • Meranie extrémne slabých magnetických polí – supravodivé kvantové magnetometre, gradiometrické anténne systémy, biomagnetické poli
 • Vývoj SQUID magnetometrických metód na výskum magnetických nanočastíc a nanokvapalín
 • Meranie prechodových (transportnou a aj indukčnou metódou) a termoelektrických charakteristík VTSV

Výsledky:

 • Návrh a overenie meracieho systému pôvodnej koncepcie na meranie a analýzu magnetizačných charakteristík vysokoteplotných supravodičov s využitím supravodivého kvantového magnetometra so snímačom SQUID a a supravodivej gradiometrickej antény 2. rádu
 • Vyšetrovanie vlastností vysokoteplotných supravodičov
 • Kombinované metódy kompenzácie rušivých signálov pri meraní extrémne slabých magnetických polí v magneticky netienenom prostredí, metódy určovania nízkych koncentrácií fero- (feri-) magnetických látok v biologických objektoch neinvazívnym spôsobom (meranie zaprášenia pľúc, obsahu železa v pečeni), biomonitoring životného prostredia s využitím magnetometrie
 • Mikroštrukturálne analýzy vysokoteplotných supravodičov

Špeciálne zariadenia:

 • 5-kanálový nízkoteplotný DC SQUID systém s ekvivalentnou citlivosťou ~20×10-15 T Hz-1/2 v pásme bieleho šumu (priemer gradiometrov: 14mm, SQUIDy sú z FSU Jena – Nemecko)
 • Jednokanálový nízkoteplotný RF SQUID systém s ekvivalentnou citlivosťou ~20×10-15 T Hz-1/2 v pásme bieleho šumu (priemer gradiometra: 40mm, SQUID je vlastnej výroby)
 • Zariadenie na meranie magnetických vlastností materiálov so snímačom SQUID: QD-MPMS-XL-7AC. Rozsah aplikovaného jednosmerného poľa: +/- 7 T, citlivosť: 10-11Am2 pre polia 0 T až 0,25 T.

Kooperácie

 • Elektrotechnický ústav, SAV, Bratislava
 • Katedra anorganickej chémie PriF UK, Bratislava (web)
 • Ústav patologickej anatómie, LF UK, Bratislava
 • Department of Inorganic and Physical Chemistry, Ghent University, Belgicko (web)
 • Rádiodiagnostická klinika Nemocnice akad. Ladislava Dérera, Bratislava