Poslanie

Výskum v oblasti merania a matematických metód spracovania nameraných údajov:

  • Základný výskum a vývoj nových fyzikálnych, technických a matematických metód merania, modelovania a vyhodnocovania výsledkov meraní vybraných fyzikálnych veličín, vlastností materiálov a biologických objektov, vrátane určenia ich neistôt.
  • Aplikovaný výskum a vývoj metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania pri testovaní a diagnostike s využitím inovatívnych technológií pre aplikácie vo výskume aj v hospodárskej a spoločenskej sfére.
  • Prenos poznatkov a výsledkov výskumu do vzdelávania a spoločenskej praxe. Výsledky výskumu nachádzajú svoje uplatnenie v rôznych oblastiach prírodných, technických a lekárskych vied, ale aj v oblasti spoločenských a humanitných vied a v priemyselnej praxi.