História

  • Laboratórium pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov bolo založené 1.5.1953. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. V. zo dňa 11.1.1954 bol zmenený názov pracoviska na Laboratórium meracích prístrojov Slovenskej akadémie vied a uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. I. zo dňa 5.11.1962 s účinnosťou od februára 1963 na Ústav teórie merania Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1081 zo dňa 25.11.1975 s účinnosťou od 1.1.1976 bol ústav premenovaný na Ústav merania a meracej techniky Slovenskej akadémie vied. S účinnosťou od 1.1.1981 bol ústav na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 510 zo dňa 23.11.1980 združený do Centra elektro-fyzikálneho výskumu Slovenskej akadémie vied a na základe uznesenia č. 287 zo dňa 14.12.1989 bol od 1.1.1990 opätovne osamostatnený. Napokon uznesením č. 76 zo dňa 24.5.1990 s účinnosťou od 1.7.1990 Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zmenu názvu ústavu na Ústav merania Slovenskej akadémie vied.
  • Na základe § 21a ods. 1 zákona o akadémii a zakladacej listiny verejnej výskumnej inštitúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podľa § 21a ods. 2 písm. a) zákona o akadémii sa Ústav merania Slovenskej akadémie vied dňom 1.7.2018 stal verejnou výskumnou inštitúciou. Dňa 10.9.2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie, číslo: 2018/11372:4-01CC, ktorým zastavilo konanie o zápis organizácií Slovenskej akadémie vied do registra verejných výskumných inštitúcií. Dňa 26.9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal o. i. aj zákon o akadémii; podľa § 21b ods. 1 a 2 zákona o akadémii v znení zákona č. 270/2018 Z. z. sa organizácie Slovenskej akadémie vied odo dňa 26.9.2018 opätovne stali rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami.
  • Dňa 5.10.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 347/2021 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o akadémii a geologický zákon; podľa § 21aa ods. 1 zákona o akadémii v znení zákona č. 347/2021 Z. z. organizácie Slovenskej akadémie vied menia 1.1.2022 právnu formu na verejné výskumné inštitúcie. Na základe § 21aa ods. 1 zákona o akadémii a na základe zakladacej listiny, ktorú schválilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied dňa 28.10.2021, sa s účinnosťou od 1.1.2022 zmenila právna forma Ústavu merania Slovenskej akadémie vied zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu.
  • Súčasný názov organizácie je Ústav merania Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia. Skrátená podoba názvu organizácie je Ústav merania SAV, v. v. i. (ÚM SAV, v. v. i.). Sídlom organizácie je Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. IČO organizácie je 00598411, DIČ 2020895085. Názov organizácie v anglickom jazyku je Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Sciences (IMS SAS).