Ochrana osobných údajov – GDPR

V súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Ústav merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00 598 411.

Ústav merania SAV, v. v. i. môžete kontaktovať písomne riadnou poštou na adrese Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, alebo elektronicky emailom na adrese: umersekr@savba.sk, telefonicky: +421 2 5910 4511, alebo faxom: +421 2 5910 4594. Ústav merania SAV, v. v. i. poveril dohľadom nad dodržiavaním ochrany osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať elektronicky na adrese: gdpr-um@savba.sk.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje: Ochrana osobných údajov v ÚM SAV, v. v. i.

Pokiaľ zasielame emailom aj údaje, ktoré môžu byť považované za osobné, obsahuje emailová správa UPOZORNENIE.