Zameranie výskumu oddelenia optoelektronických meracích metód

Výskum v oddelení optoelektronických meracích metód je zameraný na rozvoj moderných optických meracích metód s využitím elektroniky a počítačového spracovania signálov.

Prehľad nosných problematík oddelenia:

  • infračervená termografia a termometria so zameraním na problematiku bezkontaktného merania teploty, vizualizáciu teplotných polí a rozvoj diagnostických metód odhaľovania podpovrchových defektov,
  • nedeštruktívne metódy testovania, aktívna infračervená termografia, röntgenová počítačová mikrotomografia,
  • výskum a vývoj elektronického systému na meranie priestorových parametrov vyvedených zväzkov častíc urýchľovača Nuklotrón v Dubne,
  • optoelektronické metódy merania odchýliek polohy veľkých objektov od vertikálnej osi s použitím na monitorovanie stability jadrových elektrární,
  • stabilizácia optickej frekvencie polovodičového lasera metódou nasýtenej absorpcie s cieľom vyvinúť prenosný etalón dĺžky,
  • infračervená reflektografia a jej použitie v nedeštruktívnom testovaní (napr. umeleckých diel – historických obrazov)