Výberové konania

V roku 2021 boli vyhlásené nasledovné výberové konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021-2022 na témy vypísané Ústavom merania SAV:


 1. Na doktorandské štúdium v študijnom programe Meracia technika (v študijnom odbore Elektrotechnika), kde Ústav merania SAV pôsobí ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe Rámcovej dohody o spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, výberové konanie s nasledovným harmonogramom:
  • Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1.4.2021
  • Termín podania prihlášky: do 31.5.2021
  • Termín prijímacej skúšky: 23.-24.6.2021
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 2.7.2021

  Prihlášku je teba vyplniť a doručiť v elektronickej forme (bez zaručeného elektronického podpisu) použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy. Pri podaní prihlášky je potrebné zaplatiť fakulte poplatok za prijímacie konanie vo výške 20 €.
  Podrobnejšie informácie možno nájsť na web stránke FEI STU v Bratislave v rubrike „Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2021/2022“.


 2. Na doktorandské štúdium v študijnom programe Aplikovaná matematika (v študijnom odbore Matematika), kde Ústav merania SAV pôsobí ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe Rámcovej dohody o spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, výberové konanie s nasledovným harmonogramom:
  • Termín vypísania tém: február 2021
  • Termín podania prihlášky: do 9.5.2021
  • Termín prijímacej skúšky: 21.6.2021
  • Rozhodnutie o prijatí: júl 2021
  • Žiadosť o ubytovanie: 19.-26.7.2021

  Prihlášku je možné vyplniť elektronicky alebo je možné vyplniť tlačivo odporúčané Ministerstvom školstva. V oboch prípadoch je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a odoslať spolu s potrebnými prílohami v stanovenej lehote na adresu ústavu: Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 03 Bratislava. Pri podaní prihlášky je potrebné zaplatiť fakulte poplatok za prijímacie konanie vo výške 15 € (pre elektronickom podaní) alebo 33 € (pri podaní v listinnej forme).
  Podrobnejšie informácie a potrebné formuláre možno nájsť na web stránkach FMFI UK v Bratislave v rubrikách „Doktorandské štúdium“ a „Prijímacie konanie/Doktorandské štúdium“.


Informácie o predchádzajúcich výberových konaniach môžete nájsť v archíve rubriky Aktuality.