Informácie o doktorandskom štúdiu

Ústav merania SAV, v. v. i. je od roku 1962 školiacim pracoviskom postgraduálneho štúdia a sídlom komisie pre udeľovanie vedeckej hodnosti PhD vo vednom odbore Meracia technika. V roku 1985 získal ústav právo aj na vedenie postgraduálného štúdia v odbore Bionika a biomechanika. Po prijatí nového zákona o vzdelaní v Slovenskej republike prijatého v roku 1996 ústav zabezpečoval doktorandské štúdium v rámci novej štruktúry vo vedných odboroch 39-71-9 Meracia technika (v spolupráci s FEI STU v Bratislave) a 39-52-9 Bionika a biomechanika (v spolupráci so SjF TU v Košiciach). Toto vzdelávanie prebiehalo počas platnosti zákona do konca roku 2010. Od marca 2006 je ústav akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde realizuje doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom odbore 5.2.54 „Meracia technika“. V roku 2009 a 2016 sa pre toto štúdium reakreditoval na ďalšie obdobie podľa zákona. Od roku 2020 je ústav externou vzdelávacou inštitúciou FEI STU v Bratislave pre študijný program Meracia technika (v rámci študijného odboru Elektrotechnika) a FMFI UK v Bratislave pre študijný program Aplikovaná matematika (v rámci študijného odboru Matematika). Doktorandské štúdium je zabezpečované v zmysle študijných poriadkov uvedených univerzít a riadi sa Vnútorným systémom zabezpečenia kvality doktorandského štúdia.

 

Výhody doktorandského štúdia na Ústave merania SAV, v. v. i.:

  • práca na unikátnych výskumných zariadeniach,
  • spolupráca na riešení domácich a medzinárodných výskumných projektov,
  • účasť na domácich aj medzinárodných konferenciách, seminároch a workshopoch,
  • pružný pracovný čas,
  • možnosť lacného ubytovania v zariadeniach SAV,
  • študenti denného štúdia majú mesačné štipendium 915,50 €, po dizertačnej skúške 1066,00 €,
  • možnosť výhodného stravovania v jedálni SAV,
  • 9 týždňov dovolenky ročne.

Ďalšie informácie o programoch doktorandského štúdia sú na stránkach