Študijný program Aplikovaná matematika

Ústav merania SAV sa od roku 2020 na základe Rámcovej dohody o spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia na uskutočňovaní doktorandského študijného programu „Aplikovaná matematika“ v rámci študijného odboru „Matematika“.

Základné informácie

  • Garant štúdia na FMFI UK: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
  • Garant štúdia v SAV: doc. RNDr. Viktor Witkovský, PhD.
  • Formy štúdia: denné 4-ročné, externé 5-ročné;
  • Získaný titul: PhD (Philosophiae Doctor);
  • Študijný jazyk: slovenský/anglický.

Štúdium v slovenskom jazyku je bezplatné, študent v dennom štúdiu dostáva z ÚM SAV mesačné štipendium od 807,50 € netto.

Informácie o aktuálnych témach štúdia možno nájsť na stránke Témy doktorandského štúdia. Pre získanie ďalších informácií o vybranej téme sa záujemcom o štúdium odporúča pred podaním prihlášky kontaktovať emailom vedúceho témy.

Informácie o prijímacích pohovoroch uchádzačov o témy vypísané Ústavom merania SAV možno nájsť na stránke Výberové konania.

Podrobné informácie o prihlasovaní na štúdium a samotnom štúdiu možno nájsť na stránke FMFI UK v Bratislave, v časti Štúdium/Doktorandské štúdium.

 

Informácie o seminároch doktorandov možno nájsť na stránke Semináre, informácie o obhajobách sú zverejňované v rubrike Aktuality.