Študijný program Meracia technika

Ústav merania SAV, v. v. i. sa na základe Rámcovej dohody o spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolupodieľa ako externá vzdelávacia inštitúcia na uskutočňovaní doktorandského študijného programu „Meracia technika“, ktorý je od roku 2020 zaradený do doktorandského študijného odboru „Elektrotechnika“ .

Základné informácie

  • Garant štúdia na FEI STU: Prof. Ing. René Harťanský, PhD.
  • Garant štúdia v SAV: Prof. Ing. Alexander Šatka, PhD.
  • Formy štúdia: denné 3-ročné, externé 4-ročné;
  • Získaný titul: PhD (Philosophiae Doctor), udelený spolupracujúcou univerzitou;
  • Študijný jazyk: slovenský/anglický.

Štúdium v slovenskom jazyku je bezplatné, študent v dennom štúdiu dostáva z ÚM SAV, v. v. i. mesačné štipendium 915,50 €, a po vykonaní dizertačnej skúšky 1066,00 €.

Informácie o aktuálnych témach štúdia možno nájsť na stránke Témy doktorandského štúdia. Pre získanie ďalších informácií o vybranej téme sa záujemcom o štúdium odporúča pred podaním prihlášky kontaktovať emailom vedúceho témy.

Informácie o prijímacích pohovoroch pre uchádzačov o témy vypísané Ústavom merania SAV, v. v. i. možno nájsť na stránke Výberové konania.

Podrobné informácie o prijímacích konaniach a o samotnom štúdiu možno nájsť na stránkach FEI STU v Bratislave v rubrikách: Uchádzači/Prihláška na doktorandské štúdium, Študenti/Doktorandské štúdium.

 

Informácie o seminároch doktorandov možno nájsť na stránke Semináre, informácie o obhajobách sú zverejňované v rubrike Aktuality.