Výberové konania

V roku 2023 sa uskutočnia nasledovné výberové konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023-2024 na témy vypísané Ústavom merania SAV, v.v.i.:


 • Doktorandské štúdium v študijnom programe Meracia technika (v študijnom odbore Elektrotechnika), kde Ústav merania SAV, v.v.i. pôsobí ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe Rámcovej dohody o spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Uskutoční sa výberové konanie s nasledovným harmonogramom:
  • Termín vypísania tém a sprístupnenia elektronickej prihlášky: 1.4.2023
  • Termín podania prihlášky: do 31.5.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 20.-21.6.2023
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie: bude oznámený neskôr

  Prihlášku je teba vyplniť a doručiť v elektronickej forme (bez zaručeného elektronického podpisu) použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy. Pri podaní prihlášky je potrebné zaplatiť fakulte poplatok za prijímacie konanie vo výške 20 €.
  Podrobnejšie informácie možno nájsť na web stránke FEI STU v Bratislave v rubrike „Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024“.


 • Doktorandské štúdium v študijnom programe Aplikovaná matematika (v študijnom odbore Matematika), kde Ústav merania SAV, v.v.i. pôsobí ako externá vzdelávacia inštitúcia na základe Rámcovej dohody o spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Uskutoční sa výberové konanie s nasledovným harmonogramom:
  • Termín vypísania tém: február 2023
  • Termín podania prihlášky: do 30.4.2022
  • Termín prijímacej skúšky: 19.6.2023
  • Rozhodnutie o prijatí: júl 2023
  • Žiadosť o ubytovanie: júl 2023 (bude spresnené)

  Pre prihlásenie sa na témy vypísané ústavom je potrebné vyplniť predpísané tlačivo určené Ministerstvom školstva.
  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

  • Podpísaný stručný životopis, vrátane zoznamu doteraz opublikovaných odborných a vedeckých prác, v ktorom uchádzač zreteľne označí aktivity, za ktoré si želá získať body podľa tabuľky bodovania hodnotených činností .
  • Rámcový projekt k téme dizertačnej práce (viď formulár), ku ktorému sa po podaní prihlášky vyjadrí potenciálny školiteľ. Preto sa odporúča, aby uchádzači kontaktovali svojich potenciálnych školiteľov a rámcový projekt vypracovali v spolupráci s nimi.
  • Overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia druhého stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu; v prípade, že uchádzač ešte študuje, dodá ich dodatočne).

  Vyplnenú prihlášku je potrebné, podpísať a spolu s požadovanými prílohami odoslať v stanovenej lehote poštou na adresu ústavu:
         Ústav merania SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 841 03 Bratislava.
  Pri podaní prihlášky na témy vypísané ústavom sa poplatok za prijímacie konanie neplatí.
  Ďalšie informácie o štúdiu možno nájsť na web stránkach FMFI UK v Bratislave v rubrikách „Doktorandské štúdium“ a „Prijímacie konanie/Doktorandské štúdium“.


Informácie o predchádzajúcich výberových konaniach môžete nájsť v archíve rubriky Aktuality.