Vývoj nových magnetometrických metód a zariadení pre diagnostiku a terapiu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení s využitím multifukčných „smart“ nanoštruktúr

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj nových magnetometrických metód a zariadení pre diagnostiku a terapiu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení s využitím multifukčných „smart“ nanoštruktúr
Názov témy anglicky: Development of new magnetometric methods and devices for diagnostics and therapy of the cardiovascular and oncological diseases using the multifunction “smart” nanostructures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ján Maňka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Maňka, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Rozvoj nových magnetometrických metód a zariadení pre diagnostiku a terapiu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení s využitím multifukčných „smart“ nanoštruktúr. Výskum magnetických vlastností nanorozmerných častíc, nanosuspenzií a ich vhodnosti pre uvedené metódy. Požiadavky na uchádzača: základné poznatky z oblasti fyziky tuhých látok, z teórie elektromagnetického poľa a ovládanie programov na spracovanie nameraných údajov. Nutná požiadavka: dobrá znalosť odbornej angličtiny. Výhodou sú skúsenosti s riešením prípadne konštrukciou elektronických obvodov. Počas štúdia bude doktorand oboznámený s činnosťou a obsluhou SQUID magnetometra, rozšíri si poznatky z oblasti merania extrémne slabých magnetických polí a jeho aplikácií v biomedicíne a pri výskume nanomateriálov.
Anotácia anglicky: Research on magnetic properties of the nanoscale particles, nanosuspensions and their appropriacy for given methods. Requirements for applicant: basic knowledge of solid state physics, theory of electromagnetic field and understanding of programs for the data processing. Knowledge of professional English is required. The experience with electronic circuits design is appreciated. During the study the PhD. student will gain the knowledge of operation and controlling the SQUID magnetometer, the knowledge in the field of extremely weak magnetic fields measurement and its application in biomedicine and in nanomaterials research.