Vylepšovanie kognície s využitím zmiešanej reality

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vylepšovanie kognície s využitím zmiešanej reality
Názov témy anglicky: Enhancing cognition using mixed reality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Max. počet študentov: 2
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Technologický pokrok založený na zmiešanej realite (ZR) ponúka rôzne výzvy pre výskum a liečbu. Lepšie pochopenie mechanizmov a efektov ZR na výbrané vlastnosti ľudského chovania je však stále nutné. Cieľom dizertačnej práce bude výskum v rámci projektu zemeraného na testovnie hypotézy, či kognitívny tréning s využitím vhodne nadizajnovaného prostredia ZR môže zlepšiť percepčné a kognitívne vlastnosti zdravých jedincov. Toto sa bude testovať počítačovými psychologickými experimentmi ako aj meraním na udalosť viazaných potenciálov (ERP, event-related potentials) mozgu. Ďalším cieľom je aplikovať pokročilé metódy a algoritmy na analýzu electrofyziologických (EEG a ERP) signálov a dát nameraných počas experimentov. Predpokladom úspešného riešenia sú základné znalosti základov matematickej štatistiky a programovania.
Anotácia anglicky: Technological advancements based on mixed reality (MR) offer various challenges for research and medical treatment. Better understanding of mechanisms and effects of MR on selected human factors is still needed. The aim of the thesis is the research within the project aimed to test the hypothesis whether cognitive training using appropriately designed MR environment will enhance perceptual and cognitive performance in healthy subjects. This will be tested by computerized psychological experiments as well as by measuring event-related potentials (ERP). Another objective is to apply the advanced methods and algorithms for analysis of electrophysiological (EEG and ERP) signals and data recorded in the carried out experiments. Precondition for a successful solution is basic knowledge of mathematical statistics and programming skills.