Meranie prechodových charakteristík veľmi rýchlych polovodičových prvkov

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie prechodových charakteristík veľmi rýchlych polovodičových prvkov
Názov témy anglicky: Measurement of transient characteristics of fast semiconductor devices
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je rozvinúť metódy merania prechodových elektrických charakteristík veľmi rýchlych polovodičových spínacích prvkov a obvodov a vyšetriť neistoty stanovenia ich veľkosignálových parametrov. Predpokladá sa predovšetkým rozvoj metódy pulznej reflektometrie pre meranie vstupných a výstupných charakteristík polovodičových spínacích prvkov a logických obvodov, ako aj extrakcie parametrov ich elektrických a opisných modelov. Záujemca o problematiku by mal mať poznatky o vlastnostiach elektronických prvkov, zo základov teórie elektromagnetického poľa a počítačovej analýzy elektrických obvodov v rozsahu technických a prírodovedných univerzitných študijných programov. Výhodou je znalosť programovania v prostredí LabView. Doktorand získa celý rad nových poznatkov o elektronických meraniach vlastností elektronických prvkov a obvodov a ich využití pri stanovení parametrov ich modelov, s uplatnením pri návrhu, meraniach a testovaní elektronických obvodov a systémov.
Anotácia anglicky: The goal of the thesis is to develop measurement methods for determination of transient electrical characteristics of very fast semiconductor switching devices and circuits and to investigate uncertainties in determination of their large-signal parameters. Development of the time domain pulse reflectometry for measurement of input and output characteristics of semiconductor switches and logic circuits as well as extraction of their electrical and behavioural models is envisaged. Person interested in the theme should have knowledge about properties of electronic devices, basic knowledge about the theory of electromagnetic fields and computer analysis of electronic circuits to the extent of technology and natural sciences university study programs. Knowledge of the programming in LabView environment will be advantage. PhD student will gather a wide spectrum of new knowledge about electronic measurement of electronic devices and circuits and their application in determination of parameters of their models, with application in the design, measurement and testing of electronic devices and systems.