Meranie geometrických veličín 3D objektov s využitím RTG mikrotomografie

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Meranie geometrických veličín 3D objektov s využitím RTG mikrotomografie
Názov témy anglicky: Measurement of geometrical quantities of 3D objects by X-ray microtomography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2018/2019
Navrhol: RNDr. Miroslav Hain, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Témou dizertačnej práce je meranie rozmerov malých 3D objektov použitím RTG mikrotomografie. Doktorand by sa mal venovať návrhu kalibračných metód merania, analýze a vyhodnoteniu neistôt mikrotomografického merania geometrických veličín trojrozmerných objektov (mikrorozmery, plocha, objem, uhol), pórovitosti a rozmerovej analýze vnútornej štruktúry materiálov. U uchádzača sa predpokladajú základné znalosti z oblasti zobrazovacích meracích metód s využitím RTG žiarenia, vyhodnocovania neistôt merania a znalosť odbornej angličtiny. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti RTG počítačových tomografických metód merania, spracovania obrazových informácií, analýze a vyhodnocovania neistôt merania.
Anotácia anglicky: The topic of the dissertation thesis is the measurement of dimensions of small 3D object using X-ray microtomography. The doctoral candidate should consider the design of the calibration methods of measurement, analysis and evaluation of uncertainties of the microtomographic measurement of geometric quantities of three-dimensional objects (micro-dimensions, surface, volume, and angle), porosity and dimensional analysis of the inner structure of materials. The candidate is expected to have basic knowledge in the area of imaging measurement methods using X-ray radiation, evaluation of measurement uncertainty, and knowledge of professional English. Within the doctoral study, the PhD student will extend his knowledge in the field of X-ray computerized tomography methods of measurement, image processing, analysis and evaluation of measurement uncertainties.