Mapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osoby

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Mapovanie a analýza hluku a vibrácií NMR tomografov pracujúcich so slabým magnetickým poľom a ich vplyv na fyziológiu a psychiku vyšetrovanej osoby
Názov témy anglicky: Mapping and analysis of noise and vibration produced by low field MRI devices and their impact on physiology and psychology of an examined person
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jiří Přibil
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2019/2020
Navrhol: Dr. Ing. Jiří Přibil
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia:

Mapovanie rozloženia hluku a vibrácií v otvorenom a celotelovom NMR tomografe (Esaote Opera a TMR96), štatistická analýza ich energetických pomerov v skenovacom priestore. Skúmanie vplyvu hluku a vibrácií na fyziologické a psychologické zmeny u vyšetrovanej osoby v závislosti od intenzity a doby expozície (zmena krvného tlaku a tepovej frekvencie, zmena šírky cievneho riečiska detegovaná z MR obrazov ľudskej dlane, stresového faktora v paralelne zaznamenávanom rečovom signáli, atď.).

U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie vibrácií a akustického hluku, základnej fyziológie, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti akustiky, spracovania signálov a matematickej štatistiky, medicínskych zobrazovacích metód a modelovania biologických objektov.

Anotácia anglicky: Mapping of noise and vibration distribution in the open-air and whole-body MRI device (Esaote Opera and TMR96), statistical analysis of their energy relations in the scanning area. Research of noise and vibration impact on physiological and psychological changes in an examined person depending on the intensity and duration of exposure (change in blood pressure and heart rate, width of vascular vessels detected from MR images of the human hand, stress factor in the audio signal recorded in parallel, etc.).

The applicant is expected to have knowledge of the theory of vibration and acoustic noise, basic human physiology, numerical methods for signal and image processing and the ability of Matlab programming. During the study the PhD student will extend his/her knowledge of acoustics, signal processing, statistics, medical imaging methods, and modeling of biological objects..