Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)

 

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Citlivosť systému nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR)
Názov témy anglicky: Nuclear magnetic resonance (NMR) system sensitivity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Peter Andris, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky – FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok: 2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Andris, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Výskum meracích metód a systémov na pravidelnú diagnostiku funkčného stavu systému s nukleárnou magnetickou rezonanciou na základe merania šumových signálov a ďalších rušivých signálov a s využitím digitálnych metód spracovania a počítačového modelovania. Výskum možností využitia týchto metód pri inšpekcii stavu vybraného NMR systému. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie signálov, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania. Nutná je znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teoretickej rádioelektroniky, rádioelektronických meraní a modelovania elektrických obvodov s neharmonickými signálmi a nadobudne skúsenosti s ich aplikáciou pri diagnostike a zlepšovaní citlivosti zariadení s nukleárnou magnetickou rezonanciou.
Anotácia anglicky: Research of measuring methods and systems for periodical diagnostics of the functional state of the  system with nuclear magnetic resonance (NMR) based on measurement of noise signals and other interfering signals and with the use of digital processing methods and computer modeling. Research of their possible application for inspection qualities of selected NMR system. The applicant is expected to have knowledge of the signal theory, numerical methods of signal and image processing as well as the ability of programming. Knowledge of professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student will extend his knowledge of theoretical radioelectronics, radioelectronic measurements, and modeling of electrical circuits with non-harmonic signals and will gain experience with their application in diagnostics and improving sensitivity of systems with nuclear magnetic resonance.