Vývoj platformy na meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí (EMP)

Program DŠ: Meracia technika
Akademický rok: 2021-2022
Meno školiteľa: prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD.  (ivan.bajla@savba.sk)
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania SAV
Prijímajúca škola: FEI STU v Bratislave, Ústav elektrotechniky

 

Anotácia:

Cieľom dizertačnej práce (DzP) je rozšíriť poznatky o vplyve vonkajších slabých nízkofrekvenčných EMP na funkcie vybraných biologických objektov, ktoré by mohli byť základom nových diagnostických a terapeutických metód pri liečbe civilizačných chorôb. Prvoradým zámerom práce je dobudovať novú experimentálnu platformu spolu s postupmi umožňujúcimi efektívnejšie prehľadávanie parametrov EMP, pri ktorých by sa skúmaný biosystém prejavoval určitou špecifickou biologickou odozvou. Súčasťou práce bude návrh a realizácia HW a SW prepojenia a riadenia jednotlivých modulov experimentálnej platformy umožňujúcej kvantitatívnu charakterizáciu biologickej odozvy buniek. Ťažiskom vedeckého výskumu v rámci DzP  bude rozvoj impedačných meracích metód s cieľom charakterizácie vlastností živých buniek a dynamiky ich rastu.

U uchádzača sa predpokladajú skúsenosti s návrhom interfejsov elektronických zariadení a znalosti programovania v Matlabe. Nutná je dobrá znalosť technickej angličtiny.

 

 

späť