Výpočtové metódy modelovania a vyhodnocovania neistôt v meraní

Program DŠ: Meracia technika
Akademický rok: 2021-2022
Meno školiteľa: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.  (viktor.witkovsky@savba.sk)
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania SAV
Prijímajúca škola: FEI STU v Bratislave, Ústav elektrotechniky

Anotácia:

Cieľom dizertačnej práce je rozvoj metód a algoritmov vhodných pre vyjadrenie a výpočet neistôt v meraní, s dôrazom na metódy Monte Carlo a metódy založené na numerickom invertovaní charakteristickej funkcie príslušného pravdepodobnostného rozdelenia. Ďalším cieľom je aplikovať tieto pokročilé metódy a algoritmy na problémy komparatívnej kalibrácie meracích prístrojov a problémy analýzy dát a neistôt výsledkov meraní, v teórii spoľahlivosti resp. v metrológii. Predpokladom úspešného riešenia témy dizertačnej práce sú základné znalosti v oblasti metrológie, pravdepodobnosti a štatistiky a programovania v prostredí  Matlab. Dizertačná práca bude riešená na pracovisku Ústavu merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

 

 

späť