Mnohorozmerná kauzálna analýza

Program DŠ: Aplikovaná matematika
Akademický rok: 2021-2022
Meno školiteľa: Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (viktor.witkovsky@savba.sk)
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania SAV
Prijímajúca škola: FMFI UK v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Anotácia:

Téma sa týka kauzálnej analýzy multivariátnych časových radov. Dôraz je na rekonštrukcii kauzálnych prepojení v rámci komplexnej siete a tiež na predikcii, modelovaní, vyhodnocovaní fraktálnej zložitosti a dynamickej stability. Téma je vhodná pre absolventa so záujmom o tvorivé rozvíjanie príslušných matematických metód. Ďalšou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teórie dynamických systémov, pravdepodobnosti a štatistiky, analýzy časových radov, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie.

späť