Kauzálna analýza zložitých časových radov

Program DŠ: Aplikovaná matematika
Akademický rok: 2021-2022
Meno školiteľa: RNDr. Anna Krakovská, CSc. (anna.krakovska@savba.sk)
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania SAV
Prijímajúca škola: FMFI UK v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Anotácia:

Téma sa týka kauzálnej analýzy zložitých signálov a časových radov. Dôraz je na vývoji metodológie kauzálnej detekcie, zohľadňujúcej charakter skúmaných procesov (stochastické, fraktálne, deterministické dynamické systémy, kombinované). Potenciálnou aplikačnou oblasťou sú mnohokanálové elektroencefalografické záznamy z ľudského mozgu, ale aj ďalšie reálne problémy hľadania príčinných vzťahov z nameraných časových radov. Téma je vhodná pre absolventov so záujmom o tvorivé rozvíjanie príslušných matematických metód. Ďalšou požiadavkou sú znalosť odbornej angličtiny a skúsenosti s tvorbou a testovaním softvéru v prostredí MatLab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti teórie dynamických systémov, vrátane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne aj z biomeraní, štatistiky, analýzy časových radov, teórie informácie a oblasti matematickej optimalizácie.

späť