Detekcia a analýza stresových účinkov na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcim so slabým magnetickým poľom

Program DŠ: Meracia technika
Akademický rok: 2021-2022
Meno školiteľa: Dr. Ing. Jiří Přibil  (jiri.pribil@savba.sk)
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania SAV
Prijímajúca škola: FEI STU v Bratislave, Ústav elektrotechniky

Anotácia:

Hluk a vibrácie generované NMR tomografom (otvorený E-Scan Esaote Opera a celotelový TMR96) počas skenovania majú fyziologický ako aj psychický účinok na vyšetrovanú osobu. Analýza stresových účinkov sa uskutočňuje v závislosti od intenzity a doby expozície. Jedná sa o faktory zahrňujúce zmenu krvného tlaku a tepovej frekvencie, určované metódou transmisnej fotopletyzmografie, a/alebo vyhodnocovanie zmeny šírky cievneho riečiska detegovanej z MR obrazov ľudskej dlane, resp. detekciu nárastu stresových príznakov v paralelne zaznamenávanom rečovom signáli. U uchádzača sa predpokladajú znalosti základnej ľudskej fyziológie, metód snímania a vyhodnocovania biomedicínskych signálov ako aj číslicových metód spracovania signálov.

 

 

späť