Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Bajla, Ivan, prof. RNDr. Ing. PhD.
Bajla, Ivan, prof. RNDr. Ing. PhD.

Tel.: +421 2 591045 39, Miestnosť: 503a, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD.

Informačná stránka zamestnanca SAV 

Ivan Bajla, SAV

Vzdelanie

 • 1963-1968 Ing. - SjF SVŠT, Bratislava
 • 1972-1977 PrF UK, Bratislava, numerická matematika, (RNDr. -1982)
 • 1972-1977 CSc. - Ústav teórie merania SAV, Bratislava (PhD.-1998), vedný odbor „meracia technika"

Kvalifikácia

 • 1982 - udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa -samostatný vedecký pracovník
 • 1998 - udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa Ia -vedúci vedecký pracovník
 • 2004 - habilitácia na docenta pre odbor telekomunikácie, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava (menovanie 1.4.2005)
 • 2010 - inaugurácia na profesora pre odbor meracia technika, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava (menovanie 28.11.2011)

Zamestnanie a funkcie na pracovisku

 • 1970-1971 študijný pobyt, Ústav teórie merania SAV, Bratislava
 • 1971-1974 interná ašpirantúra, Ústav teórie merania SAV, Bratislava
 • 1974-1977 vedecký asistent, Ústav teórie merania SAV, Bratislava
 • 1977-1980 vedecký pracovník, Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna, ZSSR
 • 1980-1982 vedecký pracovník, Ústav merania a meracej techniky SAV, BA
 • 1982-1998 samostatný vedecký pracovník, Ústav merania a meracej techniky SAV, Bratislava
 • 1998-2010 principal scientist, Austrian Research Centers GmbH, Seibersdorf, Rakúsko
 • 2010 - vedúci vedecký pracovník, Ústav merania SAV
 • 1986-1997 vedúci oddelenia Číslicového spracovania obrazov, Ústav merania SAV
 • 1991-1997 vedecký tajomník Ústavu merania SAV
 • 1990-1997 člen Vedeckej rady Ústavu merania SAV

Vedenie medzinárodných výskumných projektov

 • 1983-1985 Vykonanie výskumov a konštrukcie bezfilmového systému získavania informácie zo strímerových komôr 6-230-0621-79/83, výskumný projekt Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, ZSSR, zodpovedný riešiteľ za ÚMMT,
 • 1984-1986 Vybudovanie a rozvoj bezfilmového systému snímania  informácie z fyzikálnych experimentov 6-220-0763-84/ 86, výskumný projekt SÚJV v Dubne, ZSSR, spoluriešiteľ,
 • 1986-1990 Počítačová grafika pre vyhodnocovanie vedecko-technických výpočtov s využitím displejov 6-219-0830-86/90, výskumný projekt SÚJV v Dubne, ZSSR, spoluriešiteľ, zodpovedný za SÚJV,
 • 1983-1986 Automatizované systémy spracovania obrazov, výskumný projekt v rámci  medzinárodnej spolupráce Ústavu merania a meracej techniky SAV a Ústavu problémov prenosu informácie AV ZSSR v Moskve, zodpovedný riešiteľ za ÚMMT,
 • 1991-1933 3D Diagnoscope, OWP-51, Gz.: 45208/1-27b/91, medzinárodný výskumný projekt v spolupráci s Ústavom spracovania informácie, Rakúska akadémia vied, Viedeň, spoluriešiteľ,
 • 1994-1997 Selective 3D smoothing and segmentation of MR tomograms, OWP-148, medzinárodný výskumný projekt v rámci Ost-West programu Rakúskej vlády, spolupráca s Ústavom spracovania informácie, Rakúska akadémia vied, Viedeň, zodpovedný riešiteľ,
 • 1999-2001 Gel Image Analysis - GELmaster, interdisciplinárny projekt v rámci programu Innovation labs, Austrian Research Centers (ARCS) Seibersdorf, principal investigator,
 • 1999-2001 Extension of the functionality and applicability of the Gel Image Analysis, interdisciplinárny projekt v rámci programu competitive research CCVI-1.87.00116, ARCS Seibersdorf, principal investigator,
 • 2004-2006 GASepo-Gel Image Analysis system for Epo doping analysis, medzinárodný projekt v rámci grantu WADA (World Anti-Doping Agency), ARCS Seibersdorf, spolupráca s Laboratóriom dopingovej kontroly a Ústavom merania SAV, koordinátor vedeckej časti a spoluriešiteľ,
 • 2007-2008 E-CVI-Advanced inspection technologies in security printing (1.87.00138, rýchle metódy spracovania obrazovej informácie), ARCS Seibersdorf, spoluriešiteľ,
 • 2008-2009 Application potential of Hierarchical Temporal Memory- a new paradigma of intelligence, grant FA-Forschung, ARCS Seibersdorf, supervisor.

Vedenie domácich výskumných projektov

 • 1986-1990 Metódy a prostriedky spracovania obrazov v NMR tomografii, č.úloha  ŠPZV III-9-4/02-2, zodpovedný riešiteľ,
 • 1986-1989 Rozpracovanie matematických metód a programových prostriedkov systémov ČSO v biomedicínskych experimentoch, úloha 2.2.2.8.3 v rámci Komplexného programu VTP-RVHP do roku 2000, zodpovedný riešiteľ,
 • 1987-1989 Spracovanie obrazovej informácie v biomedicínskych systémoch, č.úloha  ŠPZV III-9-4/02-2, koordinátor spolupráce s Katedrou lékarské elektroniky FE VUT Brno,
 • 1988-1990 Rozvoj matematických metód, algoritmov a programov pre ČSO a archiváciu tomografickej obrazovej informácie - MULTIMOD (spolupráca s Ústavom lekárskej bioniky Bratislava), zodpovedný riešiteľ,
 • 1991-1993 Číslicové spracovanie obrazovej informácie a jeho využitie v medicínskej diagnostike, GA SAV 3/ 91, zodpovedný riešiteľ,
 • 1993 Fitrácia MR tomogramov pomocou geometricky riadenej difúzie, EC-projekt  PECO, ERB-CIPA-CT-92-2030, zodpovedný riešiteľ,
 • 1994-1997 Vybrané metódy akvizície, spracovania a vizualizácie 3D tomografických údajov, VEGA 2/1016/ 94, zodpovedný riešiteľ,
 • 1995-1998 Rozvoj počítačových a matematických metód získavania, spracovania a vizualizácie informácie z biomedicínskych meraní, VEGA 95/5305/468, zodpovedný riešiteľ,
 • 1999-2001 Nelineárne metódy adaptívnej filtrácie a segmentácie MR obrazov mozgu na báze geometricky riadenej difúzie, VEGA 2/6017/99, zodpovedný riešiteľ,
 • 2010-2012 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom videní, VEGA 2/0019/10, zodpovedný riešiteľ,
 • 2013-2015 Výskum dynamických metód analýzy biosignálov a biologicky inšpirovaného rozpoznávania vzorov, VEGA 2/0043/13, zodpovedný riešiteľ.

Udelené ocenenia

 • 1987 Cena SAV (člen kolektívu NMR tomografie, ÚM SAV)
 • 1995 Strieborná čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
 • 2001 ARCAWARD-Cena ARCS pre vedu za projekt: „Innovation Lab Bioinformatics- Gel image analysis" (vedúci kolektívu projektu)
 • 2003 ARCAWARD- Cena ARCS pre vedu za projekt: „GASepo- System for Epo doping control" (vedúci výskumnej časti)

Zahraničné pobyty

 • 1981 LVTA SÚJV Dubna (3 mesiace)
 • 1985 univerzity v Ríme, Neapoli, Janove a Florencii, podpora „Consiglio Nazionale delle Ricerche" (1 mesiac)
 • 1987 University of Toronto, podpora „National Science and Engineering Research Council of Canada" (1 mesiac)
 • 1992 Aristotle University Thessaloniki (1 mesiac)
 • 1993 Fraunhofer Institute for Medical Devices St.Ingbert, podpora EU (3mesiace)
 • 1999 Hertha Firnberg Fellowship v ARCS Seibersdorf (2 roky)

Pedagogická činnosť

Prednášky a cvičenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky

 • 1989-1990 Základy číslicového spracovania obrazov (ČSO)
 • 1993,1997 Biomeranie
 • 2001-2004,2005-2010 Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov (VAČSO)

Doktorandi (ašpiranti)

 • Ing. Samuel Matej, CSc. 1987, vedný odbor meracia technika, téma: „Príspevok k projektívnym rekoštrukčným metódam v tomografických meracích systémoch"
 • Ing. Igor Holländer, CSc. 1989, vedný odbor meracia technika, téma: „Rankové metódy spracovania obrazov v biomedicínskych meracích systémoch"
 • Ing. Róbert Lórencz, CSc. 1990, vedný odbor meracia technika, téma: „Bezchybové numerické riešenie dekompozície a dekonvolúcie spektier v jadrovej fyzike"
 • Ing. Richard Baumgartner, PhD. 1998, v rokoch 1992-94 - časť doktorandského štúdia na ÚM SAV s témou: „Segmentačné algoritmy MR a CT obrazov ", PhD získal na TU Wien s témou „Postprocessing strategies in the functional MRI of the human brain"
 • RNDr. Martina Petrovičová, PhD. 2005, vedný odbor aplikovaná informatika, téma: „Detection of EEG Artifacts using Kalman Filtering" pracovala ako asistent na Katedre aplikovanej informatiky UK
 • Mgr. Svorad Štolc, PhD. 2009, vedný odbor bionika a biomechanika, téma: „Segmentation and Classification of Objects in Images used in Epo Doping Control"
 • Mgr. Kristián Valentín, 2009-doteraz, vedný odbor aplikovaná informatika, téma: „Invariant visual object recognition using Hierarchical Temporal Memory"
 • Mgr. Radoslav Škoviera, 2009-doteraz, vedný odbor aplikovaná informatika, téma: „Indexácia v obrazových databázach a sémantický opis obrazov na základe samoorganizovaného učenia v hierarchických sieťach HTM".

Aktuálne zameranie výskumu

 • Nelineárna filtrácia a segmentácia obrazov v biomedicíne
 • Rozpoznávanie vzorov a detekcia vizuálnych objektov pomocou metód nezápornej maticovej faktorizácie a iných vektorových podpriestorov,
 • Biologicky inšpirované počítačové videnie
 • Invariantná reprezentácia vizuálnej informácie pomocou modelu Hierarchickej temporálnej pamäte (HTM)
 • Klasifikačné problémy biomedicínskych signálov a obrazových objektov s využitím sieťového modelu HTM a modelov vizuálnej pozornosti
 • Teoretické a algoritmické problémy kompresného vzorkovania viacrozmerných signálov.

Publikácie 2000-2012

 

Kapitoly v zahraničných monografiách

 1. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - WITKOVSKÝ, V.: Task-based evaluation of image diffusion filtering algorithms. Chapter 5 (s.89-115): „Empirical Evaluation Methods in Computer Vision", Christensen, H.I., Phillips, P.J., World Scientific Press, New Jersey, London, Singapore, Hong Kong, 2002, Series "Machine Perception and Artificial Intelligence", 159 s.
 2. SOUKUP, D. –  BAJLA, I.:  Robust object recognition under partial occlusions using NMF (14 s.): Computational Intelligence and Neuroscience”, Cichocki, A., Morup, M., et al., Hindawi Publishing Corporation, 2008, Vol. 2008, Article ID 857453, 104 s.  doi: 10.1155/2008/857453. http://www.hindawi.com/journals/cin/2008/857453.html
 3. BAJLA, I. - SOUKUP, D.: Is the parts-based concept of NMR relevant for object recognition tasks? Chapter 17 (s.463-471): „Machine learning research progres", Peters, H., Vogel, M., NOVA Science Publishers, New York, 2010, 480 s.
 4. BAJLA, I. - SOUKUP, D. - ŠTOLC, S.: Occluded image object recognition using localized nonnegative matrix factorization methods. Chapter 6 (s.83-106): „Object recognition", Tam Phuong Cao, InTech open access publisher, Rijeka, 2011, 350 s.

 

Články v medzinárodných vedeckých časopisoch indexovaných v ISI-WoS

 1. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I.: Locally adaptive conductance in geometry-driven-diffusion filtering of magnetic resonance tomograms. IEE Proceedings - Vision, Image and Signal Processing, 2000, 147, č. 3, s. 271-282.
 2. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I.: Geometry-driven-diffusion filtering of magnetic resonance images using model-based conductance. Machine Vision and Applications, 2001, 12, č. 5, s. 223-237.
 3. FÜRTLER, J. - MAYER, K. - KRATTENTHALLER, W. - BAJLA, I.: SPOT--development tool for software pipeline optimization for VLIW-DSPs used in real-time image processing. Real-Time Imaging 9, 2003, 387-399.
 4. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - FLUCH, S. - BURG, K. - KOLLÁR, M.: An Alternative method for electrophoretic gel image analysis in the GelMaster software. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2005, č. 77, s.209-231.
 5. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - GMEINER, G. - REICHEL, Ch.: Quantitative analysis of images in erythropoietin doping control. Medical and Biological Engineering and Computing, 2005, 43, č.3, s.403-409.
 6. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - MINICHMAYR, M. - GMEINER, G. - REICHEL, Ch.: GASepo - a software solution for quantitative analysis of digital images in Epo doping control. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2005, 80, s. 246-270.
 7. ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improvement of band segmentation in Epo images via column shift transformation with cost functions. Medical & Biological Engineering & Computing. 2006, 44, č. 4, s. 257-274.
 8. BAJLA, I. - RUBLÍK, F. - ARENDACKÁ, B. - FARKAŠ, I. - HORNIŠOVÁ, K. - ŠTOLC, S. - Witkovský, V.: Segmentation and supervised classification of image objects in Epo doping-control. Machine Vision and Applications, 2009, 20, s. 243-259.
 9. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - HEISS-CZEDIK, D. - GRANEC, R.: Classification of image objects in Epo doping control using fuzzy decision tree. Pattern Analysis and Applications; 2009, 12, s. 285-300.
 10. ŠTOLC, S. – BAJLA, I. – VALENTÍN, K.  – ŠKOVIERA, R.: Pair-wise temporal pooling method for rapid training of the HTM networks used in computer vision applications. Computing and Informatics, 2012, 31, s. 901–919.

 

Články v medzinárodných vedeckých časopisoch

 1. SOUKUP, D. - BAJLA, I.: Robust object recognition under partial occlusions using NMF. Computational Intelligence and Neuroscience, recenzovaný on-line časopis, 2008, Article ID 857453, 14 s, 2008, doi: 10.1155/2008/857453. http://www.hindawi.com/journals/cin/2008/857453.html
 2. ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: On the optimum architecture of the biologically inspired hierarchical temporal memory model applied to the hand-written digit recognition, invited paper, Measurement Science Review, 2010, 10 (2), s.28-49, (DOI:10.2478/v10048-010-0008-4): http://www.measurement.sk/2010/S2/p.html

 

Články vo vedeckých časopisoch

 1. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - BURG.K.: Improvement of Electrophoretic Gel Image Analysis, Measurement Science Review, 2001, č. 1, Section 2: http://www.measurement.sk/.
 2. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - KOLLÁR, M.: Novel algorithms implemented in the gel image analysis system GAS2. Measurement Science Review, 2003, 3, s. 57-66. Section 2: http://www.measurement.sk/.
 3. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - WITKOVSKÝ, V.: Performance evaluation method for geometry-driven diffusion filters. Journal of Electrical Engineering, 54, č. 1-2, 2003, s. 3-12.
 4. HEISS-CZEDIK, D. - BAJLA, I.: Using Self-organizing maps for object classification in Epo image analysis. Measurement Science Review, 2005, 5, s. 11-16. Section 2: http://www.measurement.sk/.
 5. ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improved accuracy of band detection in GASepo system for quantitative analysis of images in Epo doping control. Measurement Science Review, 2007, 7, p. 14-18, Section 1, (ISSN 1335-8871): http://www.measurement.sk/2007/S1/p1.html

 

Pozvané príspevky publikované v zborníkoch medzinárodných konferencií

 1. BAJLA, I.-HOLLÄNDER, I.-HEISS, D.-GRANEC, R.-MINICHMAYR, M: Object classification in images for Epo doping control based on fuzzy decision trees. In: Proc. of the Int. Conference Electronic Imaging, Applications of Neural Networks and Machine Learning in Image Processing IX, San Jose, USA,  SPIE Vol.5673, Nasser M.Nasrabadi ,Syed A.Rizvi (eds), s.42-56, 2005, SPIE and IS&T - 0277-786X/05.

 

Články v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií

 1. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I.- WITKOVSKÝ, V.: Task-based evaluation image diffusion filtering algorithms. In: Proc. of the 2nd Workshop on Empirical Evaluation Methods in Computer Vision organized in conjunction with the ECCV 2000, Dublin, 26 jún-2 júl, s. 55-76.
 2. PENZ, H. - BAJLA, I. - VRABL, A. - KRATTENTHALER, W. - MAYER, K.: Fast real-time recognition and quality inspection of printed characters via point-correlation. In: Proc. of SPIE 4303, International Conference on Real-Time Imaging V, 24-25 január 2001, San Jose, USA, s. 127-137.
 3. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - BURG.K.: A study on DNA-Gel image analysis improvement. In: Proc. of the 3rd International Conference on Measurement MEASUREMENT`2001, 14-17 máj 2001, Smolenice castle, Slovak Republic, s.223-226.
 4. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - BURG.K, - FLUCH, S.: A novel approach to quantitative analysis of electrophoretic gel images of DNA fragments. In: Proc. of the IEEE International Symposium on Biomedical Imaging 2002, 7-12 júl, Washington, s.899-902, CD ROM.
 5. BRODERSEN, J. - MAYER, K.J. - LANDL, D. - BAJLA, I.:Novel data acquisition and communication bus architecture for real-time multisensor imaging systems. In: Proceedings of the Conference Real-Time Imaging IV, Santa Clara, január 2003, SPIE 5012, s. 122-131.
 6. FÜRTLER, J. - MAYER, K.J. - KRATTENTHALER, W. - BAJLA, I: Novel development tool for software pipeline optimization for VLIW-DSPs used in real-time image processing. In: Proceedings of the Conference Real-Time Imaging IV, Santa Clara, január 2003, SPIE 5012, s. 132-143.
 7. BAJLA, I. - HOLLÄNDER, I. - GMEINER, G. - REICHEL, Ch.: Analysis of EPO Images after Isoelectric Focusing and Double Blotting. In: the Proceedings of the 2nd IASTED Intern. Conference BIOMED04, 16-18 február 2004, Innsbruck, Austria. Paper N.417-164, s. 228-233, CD ROM.
 8. HOLLÄNDER, I. - BAJLA, I. - MINICHMAYR, M. - GMEINER, G. -REICHEL, Ch.: GASEPO-System for Analysis of Images generated in EPO Doping Control. In: the Proceedings of the BIOSIGNAL‘2004 Conference, Brno, 23-25 jún, 2004, s. 273-277.
 9. RAMOSER, H. - BIBER, J. - BAJLA, I. - HOLLÄNDER,I.: Segmentation of Electrophoretic Images in Doping Control. In: Proceedings of the METMB‘04 Conference, Las Vegas, 21-24 jún 2004, CSREA Press, 2004, (ISBN 1-932415-43-2), s. 467-470.
 10. HOLLÄNDER, I. - BAJLA, I. - MINICHMAYR, M. - GMEINER, G. - REICHEL, Ch.: GASepo: System for analysis of images generated in EPO doping-control proteomics. In: Manfred Donike workshop (23d Cologne workshop on Dope Analysis) Platform, 2005, Kolin, Germany, 4 s.
 11. ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improvement of band classification in GASepo system used in EPO Doping-Control. In: Proceedings of the 18th Biennal Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, 27-29 jún 2006, Brno University of Technology and EURASIP, (eds): Jan J., Kozumplík J, and Provazník I., VUTIUM Press, 2006, s. 281-283.
 12. BAJLA, I. - SOUKUP, D.: Non-Negative matrix factorization: a study on influence of matrix sparseness and subspace distance metrics on image object recognition. In: SPIE Proceedings of the Int. Conference on Quality Control by Artificial Vision 2007, Le Creusot, France, 23-26 máj 2007, SPIE Vol.6356, Bellingham, Washington, USA, 2007, s. 14/1-14/12.
 13. BAJLA, I.- SOUKUP, D.: A modular non-negative matrix factorization for parts-based object recognition using subspace representation. In: SPIE Proceedings of the Int. Conference Electronic Imaging, San Jose, CA, USA, január 2008, (eds): Kurt S.Niel, and David Fofi, SPIE Vol. 6813, 68130C-1, 9 s.
 14. ŠTOLC, S.- BAJLA, I.: Image object recognition based on biologically inspired hierarchical temporal memory model and its application to the USPS database. In: Proceedings of the 7th Int. Conf. on Measurement 2009, Smolenice, Slovak Republic, 20-23 máj, 2009, VEDA, Publisher SAS, (eds): M. Tyšler, J. Maňka, and V. Witkovský, s 23-27.
 15. ŠTOLC, S.- BAJLA, I.: Application of the computational intelligence network based on hierarchical temporal memory to face. In: M. H. Hamza, (ed), 10th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications AIA 2010, Innsbruck, Austria, 15-17 február 2010, 674-042, s. 185-192. ACTA Press.
 16. ŠTOLC, S.- BAJLA, I. - VALENTÍN, K. - ŠKOVIERA, R. : Temporal pooling method for rapid HTM learning applied to geometric object recognition, In: Proceedings of the 8th Int. Conf. on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 27-30 apríl, 2011, IMS SAS Smolenice, (eds): J.Maňka, V.Witkovský, M.Tyšler, I.Frollo, s.59-64. ŠKOVIERA, R. - VALENTÍN, K . - ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Recognition of Untrustworthy Face Images in ATM Sessions using a Bio-inspired Intelligent Network. In: Maria De Marsico, Ana Fred (eds), Proc. of the 2nd Int. Conf. on Pattern Recognition Applications and Methods, ICPRAM, Barcelona, Spain, February 15-18, 2013, s. 511-517. SciTePress, Portugal. DOI: 10.5220/0004195605110517.
 17. ŠKOVIERA, R. - BAJLA, I.: Image classification based on Hierarchical Temporal Memory and color features. In: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, Frollo, (eds), MEASUREMENT 2013, Proc. of the 9th Int. Conf. on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013, s. 63-66. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
 18. VALENTÍN, K. - BAJLA, I. - ŠTOLC, S.: A performance comparison of HTM and DBN models applied to visual object classification. In: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo, (eds), MEASUREMENT 2013, Proc. of the 9th Int. Conf. on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 27-30, 2013, s. 23-27. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
 19. TEPLAN, M. - BAJLA, I. - ROSIPAL, R. - RUSNÁK, M.: Intracranial pressure of patients after severe traumatic brain injury: a pilot study for lethality estimation from time series, Proceedings from 6th International Conference on Biomedical Engineering YBERC, Bratislava, Slovakia, July 2-4, 2014, 89-92, ISBN 978-80-971697-0-1.
 20. VALENTÍN, K. - BAJLA, I. - TEPLAN, M.: Prediction of intracranial pressure values of traumatic brain injured patients using Hierarchical Temporal Memory network. In: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo, (eds), MEASUREMENT 2015, Proc. of the 10th Int. Conf. on Measurement, Smolenice, Slovakia, May 25-28, 2015, s.59-62. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, ISBN 978-80-969672-9-2.
 21. ŠKOVIERA, R. - BAJLA, I. - KUČEROVÁ, J. : Object Recognition in Clutter Color Images using Hierarchical Temporal Memory combined with Salient-Region Detection. In: M.H.Hamza (ed), IASTED 2015, Proc. of the Int. Conf. on Computational Intelligence, Innsbruck, Austria, February 16 - 17, 2015, s. 245-254, DOI: 10.2316/P.2015.827-012.

 

Postery na medzinárodných konferenciách

 1. BAJLA,I. -HOLLÄNDER,I. -KOLLÁR,M: The second generation of the image analysis system GAS for electrophoretic DNA gels. In: Proceedings of the 4th Int. Conf. Measurement 2003, Smolenice, Slovak Republic, 2003, IMS SAS Bratislava, (eds): I. Frollo, M. Tyšler, and A. Plačková, 252-255
 2. ŠTOLC, S.- BAJLA, I.: Improvement of band classification in GASepo system used in EPO Doping-Control. In: Proceedings of the 18th Biennal Int. EURASIP Conf. BIOSIGNAL 2006, Brno, Czech Republic, June 27-29, 2006, Brno University of Technology and EURASIP, (eds): Jan J., Kozumplík J., and Provazník I., VUTIUM Press, 2006, s.281-283.
 3. BAJLA, I.- SOUKUP, D.: Non-Negative matrix factorization: a study on influence of matrix sparseness and subspace distance metrics on image object recognition. In: SPIE Proceedings of the Int. Conference on Quality Control by Artificial Vision 2007, Le Creusot, France, May 23-26, 2007, SPIE Vol. 6356, Bellingham, Washington, USA, 2007, s. 14/1 - 14/12.
 4. HOLLÄNDER, I. - BAJLA, I.- MINICHMAYR, M. - GMEINER, G. - REICHEL, Ch.: GASepo: System for analysis of images generated in EPO doping-control proteomics. In: 2nd Int. Symposium of the Austrian Proteomics Platform,Seefeld, Austria, 2005.
 5. HOLLÄNDER, I. - BAJLA, I.-- GMEINER, G. - REICHEL, Ch. -MINICHMAYR, M..: epoCAM: A system for chemiluminescence image acquisition in doping control. In: Proceedings of the 5th Int. Conf. Measurement 2005, Smolenice, Slovak Republic, May 15-19, 2005, IMS SAS Bratislava, (eds): I. Frollo, M. Tyšler, and V. Juráš, s. 190-193.
 6. HOLLÄNDER, I. - GMEINER, G. - REICHEL, Ch - BAJLA, I.- MINICH-MAYR, M. : GASepo: The Three years of a successful WADA Project. In: International conference "Say No to Doping", Bucharest, Romania, National Anti-Doping Agency of Romania, November 8-11, 2006.
 7. ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improved accuracy of band detection in GASepo system for quantitative analysis of images in Epo Doping Control. In: Proceedings of the 6th Int.Conf. on Measurement 2007, Smolenice, Slovak Republic, May 20-24, 2007, VEDA, Publisher SAV, (eds): I. Frollo, J. Maňka, and V. Juráš, s. 21-25.
 8. VALENTÍN, K. - BAJLA, I. - TEPLAN, M.: Prediction of intracranial pressure values of traumatic brain injured patients using Hierarchical Temporal Memory network. In: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo, (eds), MEASUREMENT 2015. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.

 

Patenty

 1. BAJLA, I. - HOLLÄNDER: 7. júl 2002, Patentanmeldung AT 501 961: „Verfahren und Einrichtung zur Auswertung von Bildern I ". Rakúsky patent č. AT 501 961, udelený 15. decembra 2006.
 2. BAJLA, I. - HOLLÄNDER: 25. október 2002, Patentanmeldung 1236/2002: „Verfahren und Einrichtung zur Auswertung von Bildern II ". Rakúsky patent č. AT 501 962, udelený 15. decembra 2006.
 3. BAJLA, I. - HOLLÄNDER: 12. február 2004, Patentanmeldung A 223/2004: „Verfahren zur Analyse von Bandenbildern (Doping-kontrolle) ". Rakúsky patent č. 500963, udelený 15. mája 2006.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód