Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód
Oddelenie teoretických metód

Oddelenie teoretických metód získalo svoju novú podobu v roku 2002, po reorganizácii štruktúry ústavu, keď sa do nového oddelenia spojilo laboratórium teoretických metód a laboratórium neurónových sietí.

Zameranie výskumu

Vedecký výskum v oddelení je orientovaný na rozvoj teoretických metód v oblasti matematickej štatistiky a aplikovanej matematiky.

Základný a aplikovaný výskum oddelenia sa sústreďuje predovšetkým na výskum v oblasti teórie pravdepodobnosti, matematickej štatistiky, umelých neurónových sieti a nelineárnej dynamiky, so zameraním na problémy merania a vyhodnocovanie nameraných údajov:

 • základný výskum v oblasti teórie lineárnych a nelineárnych regresných modelov, predovšetkým modelov s variančnými a kovariančnými komponentmi;
 • výskum nových odhadovacích a testovacích procedúr o parametroch prvého a druhého rádu v týchto modeloch so zložitou kovariančnou štruktúrou, vrátané výpočtových aspektov a vývoja algoritmov pre novonavrhnuté metódy a procedúry;
 • základný výskum v oblasti optimality testovacích procedúr, neparametrických metód a testov dobrej zhody;
 • výskum pravdepodobnostného rozdelenia odhadov a testovacích štatistík pre malé rozsahy výberov ako aj pre veľké rozsahy výberov (teda z asymptotického pohľadu), s dôrazom na projekčné štatistiky, testy pomerom vierohodností a princíp maximálnej vierohodnosti;
 • základný a aplikovaný výskum odhadov a testovacích procedúr pre nelineárne modely, resp. modely s nelineárnou štruktúrou kovariančnej matice s dôrazom na modely časových radov;
 • výskum štatistických metód a algoritmov pre biomedicínske aplikácie, technické aplikácie, problémy merania a metrológiu;
 • základný výskum metód založených na princípe maximálnej entropie (MaxEnt);
 • dizajn flexibilných neurónových sietí na predikciu časových radov, nelineárnu adaptívnu filtráciu a klasifikáciu signálov;
 • samorganizujúce sa neurónové siete (Kohonenove mapy, tzv. rastúce bunkové štruktúry), ich rozšírenia na spracovanie časových radov;
 • analýza chaotického správania zložitých biologických systémov - redukcia šumu, modelovanie a predikcia nelineárnych časových radov metódami nelineárnej dynamiky;
 • štúdium biotechnickej spätnej väzby pomocou EEG signálu;
 • aplikácie neurónových sietí.

Ponuka pre študentov a absolventov vysokých škôl

 • diplomové projekty
 • doktorandské (PhD) štúdium

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód