Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2014 arrow Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • Metóda vyšetrovania končatín ľudského tela metódami zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie
  • Modelovanie a interpretácia zmien povrchových EKG máp a heterogenity repolarizácie u pacientov s arytmiami
  • Projekt COST TD1201 „Colour and Space in Cultural Heritage

Výsledok 1: Metóda vyšetrovania končatín ľudského tela metódami zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie

 

Projekty: VEGA 2/0090/11.  (Ústav merania SAV)
Riešitelia: V. Juráš,   P. Szomolányi

Ochorenia kĺbov ľudského tela (koleno, plece, ruka a predlaktie, chrbtica) sú charakterizované biochemickými zmenami chrupaviek, meniskov, väzov a šliach. Uvedené biochemické zmeny  môžu byť nepriamo detekované metódami zobrazovania na báze javu magnetickej rezonancie (MR), kvantifikáciou relaxačných parametrov T1, T2, T2*, protónovej hustoty (PD) ako aj množstva a distribúcie sodíka 23Na v predmetných štruktúrach.

Na vyšetrovanie pacientov s bolesťami Achillovej šľachy, bola zvolená  metodika MR zobrazovania sodíka, ktorá bolo pôvodne vyvinutá pre MR systémy veľmi vysokého pola (7 Tesla). Treba však zdôrazniť, že MR systémy veľmi vysokého pola (7 Tesla a viac) neboli doposiaľ Európskou legislatívou schválené pre klinické aplikácie. Navrhnutá metodika bola overená na MR systéme 3 Tesla, ktoré sa v posledných rokoch čoraz častejšie zavadzajú do klinickej praxe.

Výsledkom riešenia bol návrh ako aj experimentálne overenie metodík MR zobrazovania s cieľom diferenciácie normálnych a degenerovaných tkanív chrupaviek, meniskov, šliach a väzov. Ochorenia pohybového aparátu, kĺbov a svalov sa čoraz častejšie vyskytujú u pacientov v staršom veku ako aj u pacientov v post-traumatickej fáze liečby. Napriek enormnej snahe dnes neexistuje uspokojivá medikamentózna liečba chrupaviek a meniskov v pokročilom štádiu ochorenia. Na druhej strane, moderná medicína môže vývoj kĺbových ochorení spomaliť, za predpokladu včasnej diagnostiky ochorenia. 

Navrhnutá metodika je preto klinicky nanajvýš aktuálna a má potenciál významne zvýšiť kvalitu života čoraz väčšieho počtu pacientov v starnúcej populácii, v ktorej sa neustále predlžuje priemerná dĺžka života.

Zahraničný partner: Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trattnig, MR Center, Highfield MR, Department of Radiology, Medical University of Vienna, Austria.

c1-1

Obr. 1. MR obrázky získané technikou multi-echo variable time of echo spoiled gradient (me-vTE-SPGR). Výsledkom sú pseudo-ofarbené mapy meniskov, pričom použitím farebnej škály je možne kvantifikovať hodnoty T2*. Tie poukazujú na stav meniskov, mieru ich degenerácie v rôznych častiach. Pacient na obrázku a) trpí degeneratívnym ochorením, ktoré sa prejavilo zvýšenou hodnotou T2* (bledomodrá až žltá časť zadného menisku - na obrázku „a)" vpravo). Pacient na obrázku b) utrpel roztrhnutie zadného menisku (Meniscla Tear), čo sa prejavilo červeným sfarbením zadného časti (na obrázku „b)" vpravo). Predné menisky (na obrázkoch „a)" aj „b)" vľavo zobrazujú normálny - zdravý stav. 

Publikácie:

 

  1. JURÁŠ, Vladimír - APPRICH, S. - ZBÝŇ, Š. - ZAK, L. - DELIGIANNI, X. - SZOMOLÁNYI, P. - BIERI, O. - TRATTNIG, S. Quantitative MRI analysis of menisci using biexponential T2* fitting with a variable echo time sequence. In Magnetic Resonance in Medicine, 2014, vol. 71, no. 3, p. 1015-1023. ISSN 0740-3194. (3.398-IF2013)
  2. RIEGLER, G. - DELIGIANNI, X. - JURÁŠ, Vladimír - ZBÝŇ, Š. - APPRICH, S. - SZOMOLÁNYI, P. - WEBER, M. - BIERI, O. - TRATTNIG, S. Quantitative T2*-mapping of the knee using a spoiled gradient echo sequence at 3 Tesla: Preliminary results. In Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2014, vol. 2, no. 1, p. 59-69. ISSN 2328-2150.
  3. JURÁŠ, Vladimír - APPRICH, S. - SZOMOLÁNYI, Pavol - ZBÝŇ, Š. - CHMELÍK, M. - TRATTNIG, S. Correlation of morphological score (VIMATS) with sodium MRI in patients with painful Achilles tendon. In Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine : Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB. Editors D.K. Jones, Ch. Chung, M.A. Griswold, P. Jezzard, J.J. Neil. - Berkeley, CA, USA : ISMRM, 2014, Vol. 22, p. 1367. ISSN 1545-4428.
  4. JURÁŠ, Vladimír - SZOMOLÁNYI, Pavol - HAGER, B. - CHMELIK, M. - ZBYN, S. - VOSSHENRICH, J. - TRATTNIG, S. Sodium, CEST and T2* of human Achilles tendon in subjects after ciprofloxacin treatment. In Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine : Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB. Editors D.K. Jones, Ch. Chung, M.A. Griswold, P. Jezzard, J.J. Neil. - Berkeley, CA, USA : ISMRM, 2014, Vol. 22, p. 1229. ISSN 1545-4428.
  5. JURÁŠ, Vladimír - MLYNÁRIK, V. - SZOMOLÁNYI, Pavol - CHMELÍK, M. - TRATTNIG, S. Practical requirements for Bi-exponential T2* fitting in Achilles tendon measured by variable echo time sequence. In Proceedings of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine : Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB. Editors D.K. Jones, Ch. Chung, M.A. Griswold, P. Jezzard, J.J. Neil. - Berkeley, CA, USA : ISMRM, 2014, Vol. 22, p. 1228. ISSN 1545-4428.

 

Výsledok 2: Modelovanie a interpretácia zmien povrchových EKG máp a heterogenity repolarizácie u pacientov s arytmiami

Projekty: VEGA No. 2/0131/13, APVV No. APVV-0513-10 (Ústav merania SAV)
Riešitelia: G. Kozmann, G. Tuboly, V. Szathmáry, J. Švehlíková, M. Tyšler

V spolupráci ÚM SAV s ÚNPF SAV a  University of Pannonia vo Veszpréme, Maďarsko boli pomocou počítačového modelu elektrického poľa srdca vykonané simulačné experimenty zamerané na analýzu príčin zvýšenej disperzie repolarizácie ľavo-komorového myokardu, ktorá je prítomná u pacientov náchylných na malígnu srdcovú arytmiu. Zvýšená disperzia repolarizácie bola simulovaná zmenami transmurálneho gradientu trvania akčných potenciálov (AP), ako aj zmenami rýchlosti postupu depolarizácie v rôznych častiach steny ľavej komory a septa modelového srdca. Ukázalo sa, že index nedipolarity NDI vypočítaný z integrálnych povrchových potenciálových máp je citlivým parametrom, charakterizujúcim zmeny disperzie repolarizácie komôr. Určujúcim faktorom pre hodnotu NDI je transmurálny gradient trvania AP, pričom intramurálne zmeny trvania AP mali za následok len relatívne malé zmeny jeho hodnoty. Včasné zistenie časo-priestorového zvýšenia disperzie repolarizácie môže byť dôležitou informáciou pre stanovenie terapeutických postupov pri pacientoch ohrozených malígnymi arytmiami.

Publikácie:

 

  1. KOZMANN, György - TUBOLY Gergely - TARJÁNYI Zsolt - SZATHMÁRY Vavrinec - SVEHLIKOVA Jana - TYSLER Milan: Model interpretation of body surface potential QRST integral map variability in arrhythmia patients. Biomedical Signal Processing and Control, 2014, 12 (SI), 3-9. ISSN: 1746-8094, IF(2013) 1,532. DOI: 10.1016/j.bspc.2013.06.016.
  2. KOZMANN György - TUBOLY Gergely - SZATHMÁRY Vavrinec - ŠVEHLÍKOVÁ Jana - TYŠLER Milan: Computer modelling of beat-to-beat repolarization heterogeneity in human cardiac ventricles. Biomedical Signal Processing and Control, 2014, 14, 285-290. ISSN: 1746-8094, IF(2013) 1,532.

Výsledok 3: Projekt COST TD1201 „Colour and Space in Cultural Heritage

Projekty: COST TD1201
Riešiteľ: M. Hain

V rámci európskeho projektu COST „Farba a priestor v kultúrnom dedičstve" boli na našom pracovisku ÚM SAV rozvíjané röntgenové mikrotomografické a rádiografické metódy a tiež optické spektrálne metódy na analýzu, testovanie a dokumentovanie vzácnych historických artefaktov kultúrneho dedičstva. V projekte je zapojených okrem nášho pracoviska mnoho významných vedeckých inštitúcií z  27 krajín Európy, pričom vedecký záber pokrýva oblasti multispektrálneho a hyperspektrálneho zobrazovania, rtg počítačovú tomografiu, skenovanie 3D objektov s využitím štruktúrovaného osvetlenia, laserové skenovanie, terahertzové zobrazovanie a ďalšie optické - fyzikálne metódy.

Ústav merania v rámci pracovnej skupiny WG2 projektu uskutočnil tento rok pilotné mikrotomografické 3D merania tvaru a vnútornej štruktúry vybraného artefaktu - keramického fragmentu, s ktorým sú v projekte porovnané iné metódy skenovanie 3D objektov s využitím štruktúrovaného osvetlenia a metód terahertzového zobrazovania.

 
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality