Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2014 arrow Vybrané výsledky základného výskumu
Vybrané výsledky základného výskumu
 • Výskum energetického metabolizmu svalov a pečene pomocou nových lokalizačných metód MR fosforovej spektroskopie a zobrazovania
 • 3D vizualizácia objektov a ich vnútorných mikroštruktúr v prírodných vedách s využitím röntgenovej mikrotomografie
 • Algoritmus na odhadovanie parametrov elipsy regresnou metódou s nelineárnymi obmedzeniami a jej aplikácia na určenie neistoty merania fázy kvadratúrneho homodynového interferometra
 • Magnetometrické merania nízkych koncentrácií obalovaných nanočastíc oxidov železa
 • Klasifikácia výsledkov identifikácie ischemických lézií získaných pomocou riešenia inverznej úlohy

Výsledok 1: Výskum energetického metabolizmu svalov a pečene pomocou nových lokalizačných metód MR fosforovej spektroskopie a zobrazovania

Projekty: VEGA 2/0013/14 a  APVV-0513-10,   (Ústav merania SAV)
Riešitelia: L. Valkovič,  I. Frollo
Rýchlosť chemických reakcií energetických metabolitov obsahujúcich fosfor v jednotlivých svalových skupinách a pečeni predstavujú významný faktor klasifikácie zdravotného stavu týchto orgánov i celého organizmu. Boli navrhnuté a overené dve nové metodiky lokalizácie dynamických zmien fosforových metabolitov na báze 31P-MRS pre meranie energetického metabolizmu pečene a svalov (1D-ISIS a DRESS). Vyvinuté techniky lokalizácie spektroskopických signálov fosforu zabezpečujú maximálny signál z definovanej oblasti pri minimálnej kontaminácii signálmi z okolitých tkanív. Navrhnuté metódy boli optimalizované pre merania metabolizmu pečene v pokoji a svalu počas dynamického cvičenia pacienta na chodidlovom ergometri. Vysoká reprodukovateľnosť výsledkov bola overená na MR systéme s intenzitou magnetického poľa 7 Tesla.
Metodika merania metabolizmu pečene bola tiež testovaná na pacientoch s nealkoholickou steatózou a steatohepatitídou pečene. Výsledky tejto pilotnej štúdie naznačujú, že meranie energetického metabolizmu pečene pomocou 31P-MRS dokáže neinvazívne rozlíšiť tieto patológie, ktoré sú v súčastnosti diagnostikované jedine pomocou biopsie. Metódy tiež nájdu uplatnenie vo výskume fyziologických i patologických zmien metabolizmu svalov človeka.
Zahraničný partner: Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trattnig, MR Center, Highfield MR, Department of Radiology, Medical University of Vienna, Austria.
a1-1
Obr. 1. Test lokalizačnej schopnosti navrhnutej 1D-ISIS sekvencie. (a) obrázok fantómu s vyzančeným lokalizačným objemom; (b) 31P-MR spektrum namerané bez využitia lokalizačnej techniky a (c) lokalizované pomocou 1D-ISIS metódy. Vidieť, že zatiaľ čo signál zo zvoleného objemu je zachytený kompletný, niekoľkonásobne silnejší signál z vonkajšieho priestoru je dokonale potlačený. V in vivo situácii možno tento experiment prirovnať k lokalizácii pečene a vyhnutiu sa kontaminácie spektra signálom z okolitých svalov.

Publikácie:

 

 1. VALKOVIČ, Ladislav - CHMELÍK, M. - JUST KUKUROVÁ, I. - JAKUBOVÁ, M. - KIPFELSBERGER, M.Ch. - KRUMPOLEC, P. - TUŠEK JELENC, M. - BOGNER, W. - MEYERSPEER, M. - UKROPEC, J. - FROLLO, Ivan - UKROPCOVÁ, B. - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M. Depth-resolved surface coil MRS (DRESS)-localized dynamic 31P-MRS of the exercising human gastrocnemius muscle at 7 T. In NMR in Biomedicine, 2014, vol. 27, no. 11, p. 1346-1352. ISSN 0952-3480. (3.559-IF2013)
 2. VALKOVIČ, Ladislav - GAJDOŠÍK, M. - TRAUSSNIGG, S. - WOLF, P. - CHMELÍK, M. - KIENBACHER, Ch. - BOGNER, W. - KREBS, M. - TRAUNER, M. - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M. Application of localized 31P MRS saturation transfer at 7 T for measurement of ATP metabolism in the liver: Reproducibility and initial clinical application in patients with non-alcoholic fatty liver disease. In European Radiology, 2014, Vol. 24, no. 7, p. 1602-1609. ISSN 0938-7994. (4.338-IF2013)
 3. VALKOVIČ, Ladislav - BOGNER, W. - GAJDOŠÍK, M. - POVAŽAN, M. -  JUST KUKUROVÁ, I. - KRŠŠÁK, M. - GRUBER, S. - FROLLO, Ivan - TRATTNIG, S. - CHMELÍK, M. One-dimensional image-selected in vivo spectroscopy localized phosphorus saturation transfer at 7T. In Magnetic Resonance in Medicine, 2014, vol. 72, no. 6, p. 1509-1515. ISSN 0740-3194. (3.398-IF2013)
 4. GAJDOŠÍK, M. - CHMELÍK, M. - JUST KUKUROVÁ, I. - BOGNER, W. - VALKOVIČ, Ladislav - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M. Vivo relaxation behavior of liver compounds at 7 Tesla, measured by single-voxel proton in MR spectroscopy. In Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2014, vol. 40, no. 6, p. 1365-1374. ISSN 1053-1807. (2.788-IF2013)
 5. HOCK, A. - VALKOVIČ, Ladislav - GEIER, A. - KUNTZEN, T. - BOESIGER, P. -  HENNING, A. Navigator based respiratory gating during acquisition and preparation phases for proton liver spectroscopy at 3 T. In NMR in Biomedicine, 2014, vol. 27, no. 3, p. 348-355. ISSN 0952-3480. (3.559-IF2013)
 6. JUST KUKUROVÁ, I. - VALKOVIČ, Ladislav - BOGNER, W. - GAJDOŠÍK, M. - KRŠŠÁK, M. - GRUBER, S. - TRATTNIG, S. - CHMELÍK, M. Two-dimensional spectroscopic imaging with combined free induction decay and long-TE acquisition (FID echo spectroscopic imaging, FIDESI) for the detection of intramyocellular lipids in calf muscle at 7 T. In NMR In Biomedicine, 2014, Vol. 27, p. 980-987. ISSN 0952-3480. (3.559-IF2013) 

Výsledok 2: 3D vizualizácia objektov a ich vnútorných mikroštruktúr v prírodných vedách s využitím röntgenovej mikrotomografie

Projekty: VEGA   (Ústav merania SAV)
Riešiteľ: M. Hain
Boli navrhnuté a aplikované optimalizované mikrotomografické metodiky trojrozmernej  vizualizácie objektov a ich vnútorných mikroštruktúr vybraných objektov a materiálov. V rámci návrhu metodík boli optimalizované podmienky mikrotomografického merania pre konkrétne objekty najmä voľbou optimalizovaného urýchľovacieho napätia, prúdu, času akumulácie signálu na detektore, počtu opakovaní, relaxačného času, materiálu terčíka a počtu RTG projekcií. V oblasti spracovania a vizualizácie výsledkov mikrotomografických meraní boli rozpracované metodiky 3D vizualizácie mikroštruktúr s aplikáciou metód filtrácie dát, renderovania a segmentácie obrazu.
Súvisiace projekty: VEGA .... (Ústav merania SAV). Výsledky boli aplikované v spolupráci s Doc. RNDr. Jozefom Klembarom, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK pri komparatívnej anatomickej štúdii zástupcov rodu Anguinae, Ing. Pavlom Kováčom, DrSc. z ElÚ SAV pri mikrotomografickej analýze pozdĺžnej nehomogenity supravodičov na báze MgB2, Dr. Ďurmekovou a Dr. Ružičkom z Prírodovedeckej fakulty UK pri mikrotomografickej analýze hornín a minerálov.
a2-1

Obr. 1. Mikrotomografická vizualizácia dolných čelustí a dentálnych kostí šiestich zástupcov rodu  Anguinae (po digitálnom spracovaní a segmentácii obrazu, voxelové rozlíšenie 10 μm).

 Publikácie:

 

 1. KLEMBARA, J. - HAIN, M. - DOBIASOVA, K. Comparative anatomy of the lower jaw and dentition of Pseudopus apodus and the interrelationships of species of subfamily Anguinae (Anguimorpha, Anguidae). In The Anatomical Record : Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 2014, vol. 297, no. 3, p. 516-544.
 2. HUŠEK, I. - KOVÁČ, P. - ROSOVÁ, A. - MELIŠEK, T. - PACHLA, W. - HAIN, M. Advanced MgB2 wire made by internal magnesium diffusion process. In Journal of Alloys and Compounds, 2014, vol. 588, p. 366-369.
 3. DURMEKOVÁ, T. - RUŽIČKA, P. - HAIN, M. - ČAPLOVIČOVÁ, M. Changes in marble quality after sodium sulphate crystallization and long-lasting freeze-thaw testing. In Engineering Geology for Society and Territory - Volume 5 : Urban Geology, Sustainable Planning and Landscape Exploitation. Springer, 2015. ISBN 978-3-319-09047-4, p. 237-241.

Výsledok 3: Algoritmus na odhadovanie parametrov elipsy regresnou metódou s nelineárnymi obmedzeniami a jej aplikácia na určenie neistoty merania fázy kvadratúrneho homodynového interferometra

Projekty: APVV-0096-10, VEGA 1/0038/12, VEGA 1/0043/13 (Ústav merania SAV)
Riešiteľ: V. Witkovský
Optické interferometre sú významne využívané v dimenzionálnej metrológii a jej aplikáciách. Medzi nimi významné miesto zaujímajú kvadratúrne homodynové interferometre, ktoré umožňujú realizovať veľmi presné merania (sub-nanometrické merania). Tieto interferometre vykazujú dva sínusové interferenčné signály, ktoré sú v ideálnom prípade posunuté o 90°, a umožňujú veľmi citlivú smerovú detekciu pohybu (resp. posunu), pomocou zodpovedajúcej zmeny fázy. V reálnych aplikáciach takto merané signály vykazujú mnohé odchýlky od ideálneho stavu (napr. posun nulovej hodnoty signálov, nerovnaké amplitúdy signálov, fázový posun od ideálnej hodnoty 90°). Takéto signály možno simultánne modelovať pomocou parametrov elipsy, ktoré treba určiť (odhadnúť) z nameraných údajov zaťažených ďalšími systematickými chybami a chybami merania. Na demoduláciu a spätnú kompenzáciu takýchto signálov sa často používa tzv. Haydemanova korekcia. Hoci je táto metóda často používaná, stanovenie neistôt výsledkov meraní pomocou kvadratúrnych homodynových interferometrov a aplikáciou takejto korekcie je doposiaľ problematické. Výsledkom spolupráce výskumníkov z Ústavu merania SAV, Matematického ústavu SAV a PTB Braunschweig (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Nemecko) je orginálny návrh metód a algoritmov na odhad parametrov elipsy, založených na minimalizácii geometrickj vzdialenosti, ktoré poskytujú lokálne najlepšie lineárny nevychýlené odhady parametrov modelu. Navrhnutá metóda umžňuje súčasne odhadovať súvisiace štatistické neistoty, vrátane neistôt odhadovanej fázy resp. posunutia. 

Domáci partner: Prof. RNDr. G. Wimmer, DrSc. (MÚ SAV)

Zahraničný partner: Dr. R. Koening Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Germany

a3-1

Obr. 1. Schematické zobrazenie princípu a typických meraných signálov pomocou kvadratúrneho homodynového interferometra (BS = Beam Splitter, PBS = Polarizing Beam Splitter). Nová metóda umožňuje určiť rozšírenú neistotu meranej fázy resp. odhadnutých dĺžkových posunov (displacements).

Publikácie:

 

 1. KÖNING, R. - WIMMER, G. - WITKOVSKÝ, V.: Ellipse fitting by nonlinear constraints to demodulate quadrature homodyne interferometer signals and to determine the statistical uncertainty of the interferometric phase. Measurement Science and Technology 25 (Number 11, November 2014 ), 2014, 115001 (11pp), doi:10.1088/0957-0233/25/11/115001. (CC publikácia)
 2. KÖNING, R. - WIMMER, G. - WITKOVSKÝ, V.: EllipseFit4HC: A Matlab algorithm for demodulation and uncertainty evaluation of the quadrature interferometer signals. In: F. Pavese, A. Chunovkina, editors, Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing X.St. Petersburg, Russia, September 9-12, 2014, World Scientific Publ. Co., Singapore. 2014, Submitted.
 3. KÖNING, R. - WITKOVSKÝ, V. - WIMMER, G.: The statistical uncertainty of the Heydemann Correction. A practical limit of optical quadrature homodyne interferometry. In: Macroscale 2014, Dimensional and related measurements at the macroscopic scale. Federal Office for Metrology and Surveying, Vienna, Austria, October 28-30, 2014.
 4. KÖNING, R. - WIMMER, G. - WITKOVSKÝ, V.: The statistical uncertainty of the Heydemann Correction - A practical limit of optical quadrature homodyne interferometry. Measurement Science and Technology, 2014, Submitted.
 

Výsledok 4: Magnetometrické merania nízkych koncentrácií obalovaných nanočastíc oxidov železa

Projekty: VEGA 2/0152/13 a VEGA 2/0143/13 (Ústav merania SAV)
Riešitelia: M. Škrátek, I. Šimáček, A. Dvurečenskij, M. Majerová, J. Maňka, Cigáň
Obalované magnetické nanočastice sú perspektívnymi nosičmi liečiv pri cielenej terapii. Pri tejto aplikácii je dôležité poznať rozloženie (koncentráciu) nanočastíc v jednotlivých orgánoch, resp. častiach tela. Naša štúdia bola zameraná na vyšetrovanie rôznych parametrov ovplyvňujúcich minimálnu detegovateľnú úroveň pri magnetometrických meraniach nízkych koncentrácií nanočastíc v suspenzných modelových vzorkách pomocou špeciálne upraveného vlastného SQUID gradiometrického systému a SQUID systému MPMS XL 7 AC od firmy Quantum Design. Vyšetrovaný a analyzovaný bol vplyv média, veľkosti vzorky a jej polohy voči snímaču. Závery štúdie poskytujú cenné informácie pre problematiku merania koncentrácie nanočastíc v orgánoch malých laboratórnych zvierat.

Publikácie:

 

 1. ŠKRÁTEK, Martin - ŠIMÁČEK, Ivan - DVUREČENSKIJ, Andrej - MAJEROVÁ, Melinda - MAŇKA, Ján. Magnetometric measurements of low concentration of coated Fe3O4 nanoparticles. In Acta Physica Polonica A, 2014, vol. 126, no. 1, p. 396-397. ISSN 0587-4246. (0.604-IF2013)

 

Výsledok 5: Klasifikácia výsledkov identifikácie ischemických lézií získaných pomocou riešenia inverznej úlohy

 

Projekty: VEGA No. 2/0131/13, APVV No. APVV-0513-10
Riešitelia: J. Švehlíková, M. Teplan, M. Tyšler 
Metóda na lokalizáciu dvoch lézií so zmenenou repolarizáciou pomocou inverznej úlohy do dvoch dipólov vychádza z predpokladu, že ekvivalentným elektrickým generátorom každej lézie je jeden dipól. Pri simulácii dvoch lézií bolo v závislosti od simulovaného šumu vo vstupných rozdielových integrálnych potenciálových mapách (SNR 20, 30, 40 dB) správne lokalizovaných 81-86% prípadov, pričom chyba lokalizácie správnych výsledkov bola 1.1±0.7 cm. Pre použitie metódy je však potrebné odlíšiť prítomnosť dvoch lézií od iných prípadov (jedna lézia, viac lézií). Na riešenie tejto úlohy sme vyšpecifikovali 23 charakteristík/čŕt riešenia, ktoré boli použité ako vstup do klasifikácie, ktorej cieľom bolo identifikovať prípady s dvomi léziami. Klasifikačná úloha bola realizovaná pomocou kvadratickej diskriminačnej analýzy s krosvalidáciou. Pomocou selektívneho dopredného greedy algoritmu sa podarilo nájsť štyri črty, pri použití ktorých senzitivita a špecificita rozhodnutia o prítomnosti dvoch lézií presahovala 90 % pre všetky simulované úrovne šumov vo vstupných dátach.

 

Publikácie:

 

 1. ŠVEHLÍKOVÁ, Jana - TEPLAN, Michal - TYSLER, Milan.: Identification of two lesions with local repolarization changes using two dipoles in the Inverse solution. In: Measurement 2013: 9th International Conference on Measurement. Eds. J. Maňka, M.Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo. Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2013, p. 93-96. ISBN 978-80-969-672-5-4.
 2. SVEHLIKOVA, Jana. - TEPLAN, Michal. - TYSLER, Milan.: Classification of inverse solutions to two dipoles. Computing in Cardiology 2013; vol. 40, p.1127-1130, ISSN 2325-8861.
 3. SVEHLIKOVA Jana - TEPLAN Michal - TYSLER Milan: Identification of two lesions with local repolarization changes using two dipoles in inverse solution. Simulation study. Computers in Biology and Medicine, 2015, vol. 57, p. 96-102. (1.240 - IF2014). (2015 - Current Contents). ISSN 0010-4825.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality