Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2008 arrow Iné výsledky
Iné výsledky
 • Neinvazívna identifikácia dvoch malých súčasných ischemických ložísk v myokarde
 • Optoelektronická zostava ECDL a HeNe lasera pre pozorovanie ich frekvenčných záznejov
 • Metódy a zariadenia na riadenie činnosti urýchľovača Nuklotrón


Výsledok 1: Neinvazívna identifikácia dvoch malých súčasných ischemických ložísk v myokarde

Projekt: VEGA 2/7092/27
Riešitelia: J.Švehlíková, M.Tyšler, M.Turzová, E.Hebláková

V simulačnej štúdii sme navrhli metódu identifikácie 2 malých ischemických ložísk riešením inverznej úlohy do 2 dipólov na základe zmeny integrálových máp potenciálov na hrudníku pacienta s prejavmi ischémie. Kritériá na identifikáciu sme vyšpecifikovali na základe experimentov na modeloch jednotlivých malých lézií a ich kombinácií. Pri vyšetrovaní vlastností každého inverzného riešenia sme brali do úvahy všetky dvojice dipólov, ktoré aproximovali vstupnú mapu s relatívnou chybou do 1% oproti najlepšiemu výsledku. Takto získané dipóly sme rozdelili na dve skupiny klastrovacou metódou. Kritériami pre identifikáciu 2 malých ložísk boli rovnaký počet dipólov v každom klastri a štandardná odchýlka orientácie dipólov v každom klastri menšia ako 25º. Pomocou týchto kritérií sme boli schopní identifikovať 75% prípadov 2 súčasných ložísk a zároveň vylúčiť z hodnotenia všetky prípady s jedným malým ložiskom. Navrhnuté kritériá sme verifikovali na nezávislom súbore iných lézií s rovnakým výsledkom. Priemerná chyba lokalizácie identifikovaných lézií bola 1,2 cm (0,2-3,1 cm), priemerná chyba orientácie dipólov bola 20 º (2º-57 º).

Publikácie:

 • ŠVEHLÍKOVÁ J., TYŠLER M., TURZOVÁ M., HEBLÁKOVÁ E.: Identification of local repolarization changes in the heart by an inverse solution with two dipoles. In: Proceedings of the XXXVth International Congress on Electrocardiology, 49th International Symposium on Vectorcardiology and 7th International Symposium on Comparative Electrocardiology, September 18-21, 2008, St. Petersburg, Russia (in press).
 • ŠVEHLÍKOVÁ J., TYŠLER M., TURZOVÁ M., HEBLÁKOVÁ E.: Possible noninvasive identification of small single or double lesions from variations in surface cardiac electric field, 100th ICB Seminar on: "Variability of Biomedical Signals". November 20-23, 2008, Warsaw, Poland. (Pozvaná prednáška)

 


 

Výsledok 2: Optoelektronická zostava ECDL a HeNe lasera pre pozorovanie ich frekvenčných záznejov

Projekty: VEGA 2/7081/27
Riešitelia: J. Bartl, J. Ďurišová, V. Jacko, R. Ševčík

V spolupráci s ÚPT Brno ČAV bola v laboratóriu ÚM SAV realizovaná optoelektronická zostava pozostávajúca z experimentálneho polovodičového lasera s rozšírenou dutinou rezonátora v Littman - Metcalfovom usporiadaní a jódom stabilizovaného HeNe lasera so zameraním na výskum vlastností polovodičových laserov a možnosti ich aplikácie v metrológii dĺžky. Ich zväzky boli zjednotené a pomocou heterodynnej detekcie na lavínovej fotodióde boli na spektrálnom analyzátore pozorované frekvenčné zázneje. Bola dosiahnutá jednomódová prevádzka ECDL s FWHM < 1 MHz, čo je dostatočné na stabilizáciu takéhoto lasera v parách jódu prostriedkami molekulárnej spektroskopie, čím sa odstráni Dopplerovské rozšírenie spektrálnej čiary. Takto stabilizované lasery dosahujú relatívnu štandardnú neistotu v ráde 10-11.

Publikácie:

 • BARTL, J.- GUTTENOVÁ, J.- JACKO, V.- ŠEVČÍK, R.: Stabilizácia optickej frekvencie laserov. Metrológia a skúšobníctvo, 13, 2008, č.1, s.4-8.
 • BARTL, J.: Zaujímavé meranie v netradičných oblastiach, praktické uplatnenie. Metrologické listy, 31, 2008, č.2, s.20-26.
 • BARTL, J.: Realizácia jednotky dĺžky. In: Seminár metrológov ŽSR. Stredisko internátnej prípravy Strečno, 15.-16.10.2008, Železnice Slovenskej Republiky 2008, s.2-13.
  BARTL, J.: Meranie dĺžky a geometrických veličín. In: Zborník prednášok z kurzu Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky v praxi. Hotel Detva, 23.-25.9.2008, Kalibračné združenie SR, Bratislava 2008, s. 3-13.

 


 

Výsledok 3: Metódy a zariadenia na riadenie činnosti urýchľovača Nuklotrón

Projekty: Úloha medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce so SÚJV Dubna.
Riešitelia: D. Krušinský, Ľ. Ondriš

V Ústave merania bol realizovaný výskum a vývoj diagnostických metód a zariadení na riadenie činnosti urýchľovača Nuklotrón a meranie parametrov vyvedených zväzkov častíc z tohto urýchľovača. V rámci kontraktu N 08626319/071849 bolo Oddelení optoelektronických metód v roku 2008 navrhnutých a realizovaných 5 elektronických blokov riadenia cyklu magnetického poľa Nuklotrónu. Nový riadiaci a monitorovací systém bol navrhnutý pre podstatné rozšírenie funkčnosti existujúceho zariadenia. Mriežkové (BM), fokusujúce (QF) a defokusujúce (QD) magnety sú napájané z troch zdrojov. Magnetické pole magnetu BM je tvarované impulzným funkčným generátorom, ktorý vytvára referenčný impulz (Bo-train) s rozlíšením 10-5 T. Postupnosť riadenia analógového funkčného generátora je vytvorená 18 bitovým DAC. Okamžitá hodnota magnetického poľa v BM je použitá ako referenčná hodnota pre nastavenie fokusačných a defokusačných magnetov.

Publikácia:

 • V. Volkov, V. Andreev, E. Frolov, V. Gorchenko, V. Karpinsky, A. Kirichenko, A.D. Kovalenko, S. Romanov, A. Tsarenkov, B. Vasilishin, D. Krusinsky, L. Ondris: Control System for Nuclotron Main Power Supplies. Proc. EPAC 2006 Edinburgh, Scotland
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality