Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2007 arrow Vybrané výsledky základného výskumu
Vybrané výsledky základného výskumu
  • Štatistický model na zvýšenie presnosti rádiouhlíkového datovania ľudských kostí zavedením zdokonalenej kolagénovej korekcie v archeológii
  • Vplyv a kompenzácia zmien srdcovej frekvencie pri neinvazívnej identifikácii ischemického ložiska

 

Výsledok 1: Štatistický model na zvýšenie presnosti rádiouhlíkového datovania ľudských kostí zavedením zdokonalenej kolagénovej korekcie v archeológii

Projekty: VEGA 2/4026/04 a 2/7087/27 v spolupráci s Dendrochronological Laboratory, Bratislava

Riešitelia: P. Barta, S. Štolc Jr.

Bol navrhnutý štatistický model HBCO (Human Bone Collagen Offset) korekcie, ktorý vedie k spresnenému datovaniu ľudských kostí v archeológii. HBCO korekcia má mimoriadny význam pre archeológa, ktorý sa zaujíma viac o dátum úmrtia jedinca ako o okamih ukončenia jeho puberty. Úskalím pôvodnej HBCO korekcie, ako ju definovali M. Geyh a P. Barta, bola nevyhnutnosť poznať presný vek jedinca pri úmrtí. Ten však v archeológii spravidla nebýva známy. Vek jedinca sa určuje na základe antropologickej expertízy prostredníctvom približných vekových kategórií obvykle s presnosťou desaťročí. V rámci nášho výskumu sme navrhli štatistický model, ktorý dovoľuje aplikovať HBCO korekciu aj v prípade približných antropologických odhadov (obr. 1a). Navrhli sme tiež spôsob, ktorým možno túto vylepšenú korekciu implementovať v rámci existujúcich softvérov pre kalibráciu rádiouhlíkových dát (OxCal, BCal, CALIB). V dôsledku zložitého tvaru kalibračnej krivky sa môže vplyv rovnakej HBCO korekcie na rôzne rádiouhlíkové dáta radikálne líšiť. Preto sme sa venovali aj reálnym archeologickým príkladom, na ktorých sme tento jav demonštrovali (obr. 1b).

2007-a1

Obrázok: a) HBCO korekčná funkcia navrhnutá M. Geyhom (hrubá čierna čiara). Možno si všimnúť dve fázy tvorby kolagénu: (i) dospievanie (0-19 rokov) a (ii) starnutie (20 a viac rokov). Na horizontálnej osi sú znázornené štatistické modely antropologických kategórií, na vertikálnej osi sú zobrazené distribúcie príslušných HBCO korekcií. b) Simulovaná ukážka vplyvu rôznych HBCO korekcií na reálne archeologické dáta. Hd-11774 (hrob 1/1, Weinstadt-Endersbach) a Hd-11794 (hrob 1/1, Gäufelden-Tailfingen) predstavujú skutočné radiouhlíkové dáta zo staršej doby bronzovej a ich kalibrované pravdepodobnostné distribúcie vyjadrujúce prípustný kalendárny dátum. Prípony A1-B až S1-B predstavujú rôzne HBCO korekcie aplikované na príslušné dátum.

Publikácie:

  • BARTA, P. - ŠTOLC, Svorad: HBCO correction: its impact on archaeological absolute dating. Radiocarbon 49 (2), 2007, 465-472.
  • BARTA, P. - ŠTOLC, Svorad: HBCO correction: its impact on archaeological absolute dating. In: 19th International 14C Conference. Oxford, Great Britain, April 3-7, 2006.

 

Výsledok 2: Vplyv a kompenzácia zmien srdcovej frekvencie pri neinvazívnej identifikácii ischemického ložiska

Projekty: APVV-51-059005, VEGA 2/7092/27

Riešitelia: M. Turzová, E. Hebláková, J. Švehlíková, M. Tyšler

Ischemické ložisko v myokarde môžeme reprezentovať dipólom, ktorého parametre vypočítame z rozdielu integrálov EKG potenciálov (cez interval QT od začiatku do konca aktivity komôr) meraných pri prejavoch ischémie a bez nich. Pri zmene srdcovej frekvencie medzi týmito meraniami sa mení dĺžka intervalu QT, čo vnáša chybu do výpočtu dipólu. Zmeny trvania QT o 10% resp. 20% simulované na počítačovom modeli zapríčinili zmenu polohy dipólu do 12 mm resp. 21 mm a jeho smeru do 14° resp. 36°, takže je potrebné ich kompenzovať. Pretože však meranie QT je zaťažené chybou a dĺžka QT môže byť ovplyvnená aj ischémiou, navrhli sme namiesto nameranej hodnoty použiť odhad QT zo závislosti na SF podľa Fridericia. Pri testovaní na 5 pacientoch odchýlka medzi nameranou a odhadnutou dĺžkou QT nepresiahla 5 % a pri kompenzácii spôsobila zmeny polohy dipólu najviac o 12 mm a jeho smeru o 18°. Výsledky ukazujú dostatočnú zhodu nameranej a odhadnutej dĺžky QT a podporujú možnosť využitia kompenzácie SF pri lokalizácii lokálnej ischemickej lézie.

Publikácie:

  • HEBLÁKOVÁ E., TYŠLER M., TURZOVÁ M., ŠVEHLÍKOVÁ J., SZAKOLCZAI K., HARASZTI K., FILIPOVÁ S.: Noninvasive detection of repolarization changes in the heart. Anadolu kardiyoloji dergisi (Anatolian Journal of Cardiology), Vol. 7, Suppl. 1, 2007, 130-132, ISSN 1302-8723.
  • TYŠLER M., HEBLÁKOVÁ E., ŠVEHLÍKOVÁ J., TURZOVÁ M.: Experimental Results of Noninvasive Identification of Local Ischemia Using Dipole Models and HR ECG Mapping. Pozvaná prednáška na 94th ICB Seminar on High resolution ECG and MCG mapping. (pripravuje sa tlač zborníka).
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality