Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2007 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Bezkontaktná detekcia lokálnych povrchových defektov presných strojárskych súčiastok
  • Systém na hodnotenie biofyzikálnych parametrov z experimentov na izolovaných srdciach zvierat

 

Výsledok 1: Bezkontaktná detekcia lokálnych povrchových defektov presných strojárskych súčiastok

Projekt: Zmluva o spolupráci s firmou Mesing

Riešitelia: J.Bartl, M. Hain, V. Jacko

V rámci zmluvného výskumu v spolupráci s firmou Mesing s.r.o., Brno boli navrhnuté optické metódy testovania povrchových mikrodefektov na funkčných povrchoch špeciálnych strojárskych súčiastok s prioritným zameraním na aplikácie v presnom strojárstve, automobilovom a ložiskárskom priemysle. Riešiteľmi bol vyvinutý a realizovaný snímač na testovanie povrchových mikrodefektov metódou laserového rozptylu v koaxiálnom usporiadaní. Tento snímač bol aj súčasťou zariadenia na testovanie hriadeľov vystaveného na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2007 v Brne, ktoré získalo zlatú medailu veľtrhu. Projekt bol riešený na základe zmluvy o spolupráci s firmou Mesing s.r.o. Brno, ČR, kde sa vyvinuté zariadenie aj používa.

Publikácie:

  • HAIN, M.- BARTL, J.- KŮR, J.- KŮR, B.: Patent SR č.285659. Spôsob vyhľadávania povrchových defektov, najmä ložiskových krúžkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu. (PP 272-2004, 8.7.2004) Int. Cl.6 G01 B11/30, 23.3.2007
  • BARTL, J.- JACKO, V.- HAIN, M.- SMUTNÝ, D.: Súčasné trendy kontroly povrchu presných strojárskych súčiastok. Metrologické listy, 33, 2007, č.1, s.75-84
  • BARTL, J.- JACKO, V.- HAIN, M.- SMUTNÝ, D.: Optické snímače povrchu presných strojárskych súčiastok. Jemná mechanika a optika, 52, 2007, č.5, s.139-143
  • BARTL, J.- JACKO, V.- HAIN, M.- SMUTNÝ, D.: Kontrola povrchu strojárskych súčiastok. Metrológia a skúšobníctvo, 12, 2007, č.2, s.5-10
  • BARTL, J.- JACKO, V.- HAIN, M.- SMUTNÝ, D.: Metódy rýchlej kontroly presných mechanických súčiastok. In: Zborník z XXVI. zhromaždenia KZ SR. Agroinštitút Nitra 18.-19.4.2007, Kalibračné združenie SR, Bratislava 2007, s. 68-76
  • BARTL, J.: Neúprosné laserové oko. Revue priemyslu 2007, č.7-8, s.58-59

 

Výsledok 2: Systém na hodnotenie biofyzikálnych parametrov z experimentov na izolovaných srdciach zvierat

Projekt: Zmluvný výskum pre Ústav pre výskum srdca SAV

Riešitelia: V. Rosík, S. Karas, J. Švehlíková, M. Tyšler

Bolo vyvinuté zariadenie na meranie vybraných biofyzikálnych parametrov (BioLab F), ktoré umožňuje merať elektrogramy, tlaky krvi a dávkovanie farmakologických roztokov pri experimentoch na izolovaných srdciach malých zvierat. Jadro systému tvorí inteligentný snímač, pripojený na elektrické výstupy Langendorffovho meracieho systému, ktorý sa používa na pozorovanie zmien tlakov a prietokov v koronárnom riečisku a elektrogramov na povrchu izolovaného srdca pri pokusoch „in vitro“ pri farmakologickej záťaži. Snímač je prostredníctvom siete Ethernet pripojený k hostiteľskému počítaču a nasnímané digitalizované signály sú ukladané na disk pre ďalšie spracovanie. Na analýzu nameraných dát bol vyvinutý špeciálny program, ktorý implementuje vybrané algoritmy a viaceré metódy analýzy signálov v časovej a frekvenčnej oblasti a umožňuje študovať dynamické procesy v srdci vyvolané aplikovanými farmakami. Projekt bol riešený ako zmluvný výskum pre Ústav pre výskum srdca SAV, zariadenie sa používa v Ústave experimentálnej farmakológie SAV.

Publikácie:

  • ROSÍK V., KARAS S., ŠVEHLÍKOVÁ J., TYŠLER M., ŽDIŇÁK J.: Zariadenie na meranie a vyhodnotenie dlhotrvajúcich záznamov z farmakologických experimentov. Časopis pre elektrotechniku a energetiku, ročník 13, október 2007 (mimoriadne číslo, vydanie ku konferencii Elektrotechnika a informatika 2007, Veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS, Trenčín, 16.-19.10.2007), str.148-151, ISSN 1335-2547
  • ŠVEHLÍKOVÁ J., KARAS S., ROSÍK V., TYŠLER M.: System for evaluation of biophysical parameters from experiments on isolated animal hearts. In: Trendy v biomedicínskom inžinierstve. Sborník 7. česko-slovenské konference. ČVUT FBMI Praha, Česká republika, 2007, 82-85, ISBN 978-80-01-03777-5.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality