Pracovné ponuky pre absolventov VŠ

Ústav merania SAV, v. v. i. v Bratislave ponúka prácu pre absolventov VŠ na pozíciu výskumný resp. vývojový pracovník s VŠ vzdelaním pre riešene čiastkových úloh vedecko-výskumných projektov v jednotlivých vedeckých oddeleniach ÚM SAV, s perspektívou nástupu na doktorandské štúdium v školskom roku 2023/2024 v študijnom programe „Meracia technika“, ktorý je od roku 2020 zaradený do doktorandského študijného odboru „Elektrotechnika“ (v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave) a študijného programu „Aplikovaná matematika“ v rámci študijného odboru „Matematika“ (v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave).

Pracovisko:

 • Ústav merania Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.um.sav.sk/

Pozícia:

Výskumný a vývojový pracovník s VŠ vzdelaním. Špecifická problematika podľa zaradenia v rámci oblastí výskumu jednotlivých vedeckých oddelení ÚM SAV:

Odborné požiadavky na uchádzača:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v relevantnom študijnom odbore na FMFI UK, FEI STU, resp. ekvivalent;
 • Schopnosť samostatného štúdia a riešenia špecifických úloh výskumu a vývoja;
 • Schopnosť tvorivo riešiť úlohy a vedecko-výskumné problémy, aktívna účasť na riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov;
 • Schopnosť spolupracovať s vedcami z rôznych disciplín.

Špecifikácia pracovného pomeru:

 • 100% úväzok na dobu určitú s možným nadväzným nástupom na doktorandské štúdium.

Platové podmienky:

 • Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019.
 • Osobné príplatky podľa kvality uchádzača a účasti na riešení vedeckých projektov oddelenia.

Termín odovzdania žiadosti:

 • Priebežne (ponuka platí do odvolania).

Termín nástupu:

 • Podľa dohody.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov);
 • Profesijný životopis vo formáte Europass;
 • Motivačný list opisujúci výskumné záujmy kandidáta, kvalifikáciu a zdôvodnenie prečo by bol vhodným kandidátom pre prácu výskumného a vývojového pracovníka ÚM SAV;
 • Doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia;
 • Preukázať bezúhonnosť, v zmysle 552/2003 Z. z., paragraf 3 ods. 1 , bod b a ods. 4, výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace.

Kontakt:

 • Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
 • Tel.: 02 / 5910 4511
 • E-mail: umersekr@savba.sk