Vplyv spracovania signálov na torze na neinvazívne elektrokardiografické zobrazovanie

Riešitelia: Bear L.R., Serinagaoglu Dogrusoz Y., Good W., Svehlikova J., Coll_Font J., van Dam E., MacLeod R.

V rámci konzorcia pre elektrokardiografické zobrazovanie sme skúmali vplyv spracovania nameraných EKG signálov na povrchu hrudníka na inverznú rekonštrukciu epikardiálnych potenciálov a máp aktivácie na srdci. Dáta boli získané zo 4 zvieracích experimentov v Langerdorfovom systéme, kde boli súčasne merané povrchové potenciálové mapy na hrudníku a na epikarde pri stimulácii srdca zo známej polohy katétra. Na signály z BSPM bolo aplikovaných 7 metód na odstránenie vysoko frekvenčného šumu (HF), 5 metód na odstránenie plávania  nulovej línie (BDR) a ich kombinácie. Pre všetky spracované dáta boli vypočítané epikardiálne potenciály inverznou úlohou s použitím regularizácie riešenia podľa Tichonova. Inverzná úloha bola počítaná pre každý srdcový cyklus jednotlivo (14-31 cyklov v jednom súbore), aj pre spriemernený cyklus. Z výsledkov vyplynulo, že na rekonštrukciu epikardiálnych signálov mali pozitívny vplyv metódy BDR a kombinácie metód BDR+HF. Samotná HF metóda výsledky výraznejšie neovplyvnila. Najmenšia chyba inverznej lokalizácie stimulačného katétra bola dosiahnutá pri použití spriemernených signálov (SA) (obr.).

Súvisiace projekty:

  • VEGA 2/0125/19 “Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca na neinvazívnu identifikáciu a interpretáciu štrukturálnych zmien komorového myokardu vedúcich k ventrikulárnym arytmiám.”
  • APVV-14-0875 “Neinvazívna lokalizácia ektopických arytmií srdcových komôr pomocou EKG mapovania a jej využitie pre účely kauzálnej liečby.”

 

Publikácie:

  • Bear LR, Serinagaoglu Y, Good WW, Svehlikova J, Coll-Font J, van Dam E, et al. The Impact of Torso Signal Processing on Noninvasive Electrocardiographic Imaging Reconstructions. IEEE Trans Biomed Eng 2020;00:1–1.                                2020: 4.538 – IF, Q2 – JCR, 1.148 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0018-9294. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/TBME.2020.3003465  Typ: ADCA

 

Obrázok: Chyba inverznej lokalizácie stimulačného katétra pre vybrané výsledky spracovanie signálov metódami HFR, BDR, ich kombináciami a s použitím SA.