Analýza významu elektród mnohokanálového EKG systému a ich vplyvu na presnosť inverzného riešenia

Riešitelia: Beáta Ondrušová, Jana Švehlíková, Ján Zelinka, Milan Tyšler, Peter Tiňo

V rámci štúdie sme navrhli metodiku na určenie významnosti signálov z jednotlivých elektród mnohokanálového merania EKG pre riešenie inverznej úlohy na lokalizáciu zdroja komorovej extrasystoly. Táto metóda je založená na singulárnom rozklade prenosovej matice, ktorá popisuje vzťah medzi srdcovým generátorom a potenciálmi nameranými na hrudníku. Výsledky ukázali, že elektródy, ktorých signály najvýznamnejšie ovplyvňujú  inverzné riešenie sú umiestnené v tesnej blízkosti miesta vzniku komorovej aktivity a ich poloha je rôzna v závislosti od polohy zdroja [1]. Výsledky ďalej ukázali, že použitím podmnožiny, ktorá obsahuje iba signály , ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú  inverzné riešenie, môžeme v niektorých prípadoch získať presnejšie výsledky inverznej lokalizácie [2]. Týmito závermi štúdia prináša nové poznatky o polohe dôležitých zvodov a ich vplyve na inverzné riešenie, ktoré v budúcnosti môžu prispieť k presnejšej lokalizácii miesta vzniku ektopickej komorovej aktivity.

Anglický názov: Analysis of Significance of Multi-Lead ECG Electrodes and Their Influence on Accuracy of Inverse Solution

Súvisiace projekty:

  • VEGA 2/0125/19 “Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca na neinvazívnu identifikáciu a interpretáciu štrukturálnych zmien komorového myokardu vedúcich k ventrikulárnym arytmiám.”
  • APVV-19-0531 „Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG“

Publikácie:

  • ONDRUŠOVÁ, Beáta – ŠVEHLÍKOVÁ, Jana – TYŠLER, Milan – TIŇO, P. Significance of multi-lead ECG electrodes derived from patient-specific transfer matrix. In MEASUREMENT 2021 : Proceedings of the 13th International Conference on Measurement. – Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2021, 2021, p. 80-83. ISBN 978-80-972629-4-5. Typ: ADNB
  • ONDRUŠOVÁ, Beáta – ŠVEHLÍKOVÁ, Jana – ZELINKA Ján  –TYŠLER, Milan – TIŇO, P. Model-Based Relevance of Measuring Electrodes for the Inverse Solution with a Single Dipole. In Computing in Cardiology, 2021. Typ: ADMB (v tlači).

 

Obr.: Pozície 20% elektród, ktorých signály najvýznamnejšie ovplyvňujú riešenie inverznej úlohy elektrokardiografie na lokalizáciu zdroja ektopickej komorovej aktivity. Ukázané sú pozície  elektród  pre štyri rôzne miesta vzniku ektopickej komorovej aktivácie (čierny krížik), významnosť pozícií je odlíšená farebne od najvýznamnejšej (max v).