Vplyv predspracovania signálov na neinvazívnu lokalizáciu zdroja komorovej stimulácie

Riešitelia: Švehlíková, J. – Zelinka, J. – Dogrusoz, Y. S. – Good, W. -Tyšler, M. – Bear, L.

V rámci spolupráce s konzorciom pre EKG zobrazovanie (The Consortium for ECG Imaging – CEI, www.ecg-imaging.org) sme sa podieľali na štúdii o vplyve metód predspracovania EKG na výsledok inverzných riešení. Dáta boli poskytnuté z.IHU-LIRYC, Bordeaux. EKG signály boli namerané pri in vivo experimente na prasati počas stimulácie pravej komory, pričom bolo súčasne meraných 128 EKG signálov na torze a 108 signálov na epikarde. Na EKG signály boli aplikované kombinácie 7 rôznych metód odstránenia vysokofrekvenčného šumu a 4 metód odstránenia kolísania nulovej línie. Vyšetrovali sme vplyv týchto metód na presnosť našej metódy lokalizácie miesta stimulácie riešením inverznej úlohy s jednoduchým dipólom. Najväčší vplyv na presnosť lokalizácie mal konštantný posun signálu (offset), ktorý zostal po aplikácii rôznych horno- a dolnopriepustných filtrov. Po odstránení posunu sa chyba lokalizácie podstatne zmenšila, z 5,5 cm na 0,7 až 1,3 cm. V ďalších nadväzujúcich publikáciách boli použité tie isté spracované signály ako vstupné dáta pre iné inverzné riešenia, ktoré sa snažia z povrchových EKG zrekonštruovať celý časový priebeh aktivácie komôr.

 

Zahraničný partner:

 

Súvisiaci projekt:

  • VEGA 2/0125/19 “Meranie a modelovanie elektrického poľa srdca na neinvazívnu identifikáciu a interpretáciu štrukturálnych zmien komorového myokardu vedúcich k ventrikulárnym arytmiám.”

Obr.: Vľavo: Stredná kvadratická hodnota (RMS) originálneho nameraného signálu (30 ms). Vpravo: RMS spriemerneného signálu po aplikácii 4 rôznych metód na odstránenie kolísania izoelektrickej línie, po 3 metódach ostal výrazný posun signálu.

 

Publikácie:

  1. SVEHLIKOVA, Jana – ZELINKA, Jan – DOGRUSOZ, Yesim Serinagaoglu – GOOD, Wilson – TYSLER, Milan – BEAR, Laura: Impact of Signal Preprocessing on the Inverse Localization of the Origin of Ventricular Pacing. Computing in Cardiology 2018, Maastricht, Netherlands, Sept. 23-26, vol. 45, ISSN: 2325-887X DOI: 10.22489/CinC.2018.315
  2. BEAR, Laura – DOGRUSOZ, Yesim Serinagaoglu – SVEHLIKOVA, Jana – COLL-FONT, Jaume – GOOD, Wilson – vanDAM, Eelco – MacLEOD, Rob – ABELL, Emma – WALTON, Richard – CORONEL, Ruben – HAISSAGUERRE, Michel – DUBOIS, Remi: Effects of ECG Signal Processing on the Inverse Problem of Electrocardiography. Computing in Cardiology 2018, Maastricht, Netherlands, Sept. 23-26. vol. 45, ISSN: 2325-887X DOI: 10.22489/CinC.2018.070
  3. DOGRUSOZ, Yesim Serinagaoglu – BEAR, Laura – SVEHLIKOVA, Jana – GOOD, Wilson – COLL-FONT, Jaume – vanDAM, Eelco – DUBOIS, Remi – MacLEOD, Robert S.: Reduction of Effects of Noise on the Inverse Problem of Electrocardiography with Bayesian Estimation. Computing in Cardiology 2018, Maastricht, Netherlands, Sept. 23-26. vol. 45, ISSN: 2325-887X DOI: 10.22489/CinC.2018.3095.