Porovnanie inverzných metód založených na rekonštrukcii dipólu a epikardiálneho potenciálu pre lokalizáciu predčasnej komorovej activity z klinických údajov

Riešitelia: Švehlíková J., Ondrušová B., Zelinka J., Tyšler M., Hlivák P., Rasoolzadeh N., Serinagaoglu-Dogrusoz Y.S.

Cieľom spoločného projektu ÚM SAV a  Middle East University v Ankare bolo aplikovať inverzné metódy elektrokardiografie používané na každom pracovisku na rovnaké dáta z mnohozvodových meraní na hrudníku. Inverzné metódy sme aplikovali na realistické EKG merania pacientov s predčasnou komorovou aktivitou (PKA) uskutočnené v spolupráci s Národným ústavom srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, aj na dáta z dostupnej databázy. Porovnávali sme výsledky lokalizácie oblasti vzniku PKA vypočítané jednak pomocou jednoduchého dipólu a tiež pomocou výpočtu tzv. aktivačného času na srdci z potenciálov na povrchu srdca. Chybu lokalizácie (LE) sme vypočítali medzi získaným výsledkom inverznej úlohy a miestom invazívnej inaktivácie vzniku PKA, ktoré označil kardiológ, ktorý zákrok vykonal. Výsledky z databázy a meraní poukázali na stabilitu a väčšiu presnosť dipólovej metódy (LE = 25,28,30 mm) oproti potenciálovej metóde (LE = 23,38,31mm). Lokalizácia PKA môže prispieť k skráteniu času zákroku, potrebného na jej odstránenie.

Projekt: JRP SAV-TUBITAK 536057

Publikácie:

  • DOGRUSOZ, Y.S.** – RASOOLZADEH, N. – ONDRUŠOVÁ, Beáta – HLIVAK, P. – ZELINKA, Ján – TYŠLER, Milan – ŠVEHLÍKOVÁ, Jana. Comparison of dipole-based and potential-based ECGI methods for premature ventricular contraction beat localization with clinical data. In Frontiers in Physiology, 2023, vol. 14, art. no. 1197778. (2022: 4 – IF, Q2 – JCR, 1.028 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1197778 (VEGA č. 2/0109/22: Use of multi-lead ECG measurement and modeling of the electric field of the heart in non-invasive diagnostics and therapy of ventricular arrhythmias and heart failure. APVV-19-0531: Personalized optimisation of cardiac resynchronization therapy in heart failure based on multiple lead ECG measurement)
  • RASOOLZADEH, N. – ONDRUŠOVÁ, Beáta – DOGRUSOZ, Y.S. – ŠVEHLÍKOVÁ, Jana. Effects of torso inhomogeneities on spontaneous PVC localization in potential and dipole-based methods. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. – Bratislava: Institute of Measurement Science, SAS, 2023, p. 2-5. ISBN 978-80-972629-7-6. https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164347
  • Dogrusoz, Y.S., Rasoolzadeh, N., Ondrusova, B., Hlivak, P., Svehlikova, J. (2023). Evaluation of Inverse Electrocardiography Solutions Based on Signal-Averaged Beats to Localize the Origins of Spontaneous Premature Ventricular Contractions in Humans. In: Bernard, O., Clarysse, P., Duchateau, N., Ohayon, J., Viallon, M. (eds) Functional Imaging and Modeling of the Heart. FIMH 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 13958. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35302-4_17.