Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. zobrazovacích metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Frollo, Ivan, Prof. Ing. DrSc.
Frollo, Ivan, Prof. Ing. DrSc.

Tel.: +421 2 591045 40, Miestnosť: 121, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Tel.: +421 2 591045 49, Miestnosť: 012

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ivan Frollo, SAV

Štúdium:

Elektrotechnická fakulta SVŠT v Bratislave (Ing.), špecializácia: Rádioelektronika, 1963.

Interná ašpirantúra na Ústave teórie merania SAV, 1963 - 1966.

Samostatný vedecký pracovník, II.a, 1972.

Vedúci vedecký pracovník, I.b, 1985.

Vedúci vedecký pracovník, I.a, 1991.

Obhájil doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) na tému: Meracie metódy a systémy pre lekársky výskum, 1992.

Habilitácia za docenta v odbore Meracia technika na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, 1993.

Menovanie vysokoškolským profesorom v odbore Merania technika na SjF STU v Bratislave, 1995.

 

Pracoviská a významné funkcie:

Tesla elektroakustika Bratislava 1962 - 1963.

Ústav merania SAV od r. 1963.

Vedúci Oddelenia zobrazovacích metód.

Riaditeľ ústavu: 1998 - 2006.

Hlavný redaktor medzinárodného časopisu:

     MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, od roku 2001.   www.measurement.sk/  

Najdôležitejšie výsledky, projekty:

 • Nové meracie metódy a prístroje pre biológiu, kardiochirurgiu a respirológiu (1977).
 • Elektronické meracie prístroje na báze mikropočítačovej techniky, (1981).
 • Tomografické metódy a systémy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie s aplikáciou pre medicínske a biologické vedy, (1987).
 • Zariadenie na celotelovú tomografiu TMR-96, (1996).
 •  Metódy riešenia magnetických polí na báze waveletových transformácií, (1999).
 •  Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii (2003).
 • Detekcia nanoštruktúr pomocou NMR zobrazovania, (2005).
 • Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii, (2006).
 • Špecifické zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie, (2007).
 • ·Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie, (2007).
 • Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie, aplikácie v oblasti merania, (2008).
 • Zobrazovanie mikro- a nanoštruktúr na báze magnetickej rezonancie pre biomedicínsky a materiálový výskum, (2010).
 • Vytvorenie siete na aplikáciu polarizovaného hélia na zobrazovanie pľúc (PHELINET), (2011).
 •  Meracie a zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre materiálový a biomedicínsky výskum, (2013).
 • Európska sieť pre fyziku a metodológiu hyperpolarizácie v NMR a MRI (European Network for Hyperpolarization Physics and Methodology in NMR and MRI), (2015).
 • Zobrazovanie a mapovanie organických a syntetických materiálov a objektov metódami magnetickej rezonancie, (2015).
 • Diagnostika ľudských kĺbových chrupaviek pomocou metód MRI, (2016).
 •  Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení, (2016).

 

Časopisecké publikácie, patenty:

5 kapitol v monografiách, VŠ skriptá, 376 pôvodných vedeckých publikácií, 25 vyžiadaných prednášok na vedeckých konferenciách doma a v zahraničí, editor 11 zborníkov z medzinárodných konferencií, 31 štúdií a výskumných prác, 22 patentov, autorských osvedčení a vynálezov, 41 realizovaných projektov, prístrojov a zariadení aplikovaných v praxi;

Vedecká výchova:

Predseda SOK Bionika a biomechanika, (počet obhájených ašpirantov a doktorandov): 11

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

 • IMEKO-Technical Committee on Measurement Science TC7 - stály delegát za Slovenskú republiku.
 • URSI (Union Radio-Scientifique Internationale), viceprezident národného komitétu za Slovenskú republiku.
 • Central European Academy of Science and Art, (CEASA), člen.
 • Člen predsedníctva Spolku absolventov a priateľov FEI STU.
 • Vedecké kolégium SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie - predseda, potom člen.
 • Člen atestačných komisií v Ústave merania SAV a v Ústave pre výskum srdca SAV.
 • Predseda, podpredseda a člen komisií grantovej agentúry VEGA.
 • Člen a podpredseda komisie grantovej agentúry APVV.
 • Člen rôznych redakčných rád.
 • Zakladateľ a predseda medzinárodnej konferencie MEASUREMENT, ktorá sa koná od roku 1997 každé 2 roky.

Ocenenia:

 • Cena SAV. Za príspevok k rozvoju tomografických zobrazovacích metód na princípe NMR. (1987).
 • Strieborná a zlatá plaketa Aurela Stodolu, SAV za zásluhy v technických vedách, (1989, 1999).
 • Pamätná medaila k 60. výročiu založenia Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (2001).
 • Strieborná medaila, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita. K 50. výročiu založenia fakulty, (2003).
 • Zlatá medaila Johann Andrea von Segnera udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k 85 výročiu metrológie na Slovensku, (2004).
 • Veľká medaila sv. Gorazda za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese a mimoriadne výsledky medzinárodného významu v oblasti vedy, MŠ SR, (2005).
 • Medaila SAV za podporu vedy SAV - udelená Predsedníctvom SAV, (2005).
 • Cena SAV. Pracovníkom Národného centra NMR za budovanie prístrojovej infraštruktúry, (2009).
 • Zlatá medaila SAV. Za celoživotnú prácu v oblasti vedy, (2009).
 • Pamätná medaila pri príležitosti 60. výročia založenia Strojníckej fakulty TU v Košiciach,  (2012).
 • Poďakovanie Predsedníctva SAV / Významné osobnosti SAV, (2014).
 • Cena Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy (2015).
 • Zaradený do: Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej  republiky. Oxford Encyclopedia Ltd., (2015).

 

Viac informácií na osobnej stránke

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia zobrazovacích metód