Ďalšie informácie

Prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD.

Kontaktná adresa

Vzdelanie:

 • 1963–1968 Ing. – SjF SVŠT, Bratislava
 • 1972–1977 PrF UK, Bratislava, numerická matematika, (RNDr. – 1982)
 • 1972–1977 CSc. – Ústav teórie merania SAV, Bratislava (PhD. – 1998), vedný odbor „meracia technika“

Kvalifikácia:

 • 1982–udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa -samostatný vedecký pracovník
 • 1998–udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa Ia –vedúci vedecký pracovník
 • 2004–habilitácia na docenta pre odbor telekomunikácie, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava (menovanie 1.4.2005)
 • 2010–inaugurácia na profesora pre odbor meracia technika, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava (menovanie 28.11.2011)

Zamestnanie a funkcie na pracovisku:

 • 1970–1971 študijný pobyt, Ústav teórie merania SAV, Bratislava
 • 1971–1974 interná ašpirantúra, Ústav teórie merania SAV, Bratislava
 • 1974–1977 vedecký asistent, Ústav teórie merania SAV, Bratislava
 • 1977–1980 vedecký pracovník, Spojený ústav jadrových výskumov, Dubna, ZSSR
 • 1980–1982 vedecký pracovník, Ústav merania a meracej techniky SAV, Bratislava
 • 1982–1998 samostatný vedecký pracovník, Ústav merania a meracej techniky SAV, Bratislava
 • 1998–2010 principal scientist, Austrian Research Centers GmbH, Seibersdorf, Rakúsko
 • 2010– vedúci vedecký pracovník, Ústav merania SAV
 • 1986–1997 vedúci oddelenia Číslicového spracovania obrazov, Ústav merania SAV
 • 1991–1997 vedecký tajomník Ústavu merania SAV
 • 1990–1997 člen Vedeckej rady Ústavu merania SAV

Vedenie medzinárodných výskumných projektov:

 1. 1983 – 1985 Vykonanie výskumov a konštrukcie bezfilmového systému získavania informácie zo strímerových komôr 6-230-0621-79/83, výskumný projekt Spojeného ústavu jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne, ZSSR, zodpovedný riešiteľ za ÚMMT,
 2. 1984-1986 Vybudovanie a rozvoj bezfilmového systému snímania informácie z fyzikálnych experimentov 6-220-0763-84/ 86, výskumný projekt SÚJV v Dubne, ZSSR, spoluriešiteľ,
 3. 1986-1990 Počítačová grafika pre vyhodnocovanie vedecko-technických výpočtov s využitím displejov 6-219-0830-86/90, výskumný projekt SÚJV v Dubne, ZSSR, spoluriešiteľ, zodpovedný za SÚJV,
 4. 1983–1986 Automatizované systémy spracovania obrazov, výskumný projekt v rámci medzinárodnej spolupráce Ústavu merania a meracej techniky SAV a Ústavu problémov prenosu informácie AV ZSSR v Moskve, zodpovedný riešiteľ za ÚMMT,
 5. 1991–1933 3D Diagnoscope, OWP-51, Gz.: 45208/1-27b/91, medzinárodný výskumný projekt v spolupráci s Ústavom spracovania informácie, Rakúska akadémia vied, Viedeň, spoluriešiteľ,
 6. 1994–1997 Selective 3D smoothing and segmentation of MR tomograms, OWP-148, medzinárodný výskumný projekt v rámci Ost-West programu Rakúskej vlády, spolupráca s Ústavom spracovania informácie, Rakúska akadémia vied, Viedeň, zodpovedný riešiteľ,
 7. 1999–2001 Gel Image Analysis – GELmaster, interdisciplinárny projekt v rámci programu Innovation labs, Austrian Research Centers (ARCS) Seibersdorf, principal investigator,
 8. 1999–2001 Extension of the functionality and applicability of the Gel Image Analysis, interdisciplinárny projekt v rámci programu competitive research CCVI-1.87.00116, ARCS Seibersdorf, principal investigator,
 9. 2004–2006 GASepo-Gel Image Analysis system for Epo doping analysis, medzinárodný projekt v rámci grantu WADA (World Anti-Doping Agency), ARCS Seibersdorf, spolupráca s Laboratóriom dopingovej kontroly a Ústavom merania SAV, koordinátor vedeckej časti a spoluriešiteľ,
 10. 2007–2008 E-CVI-Advanced inspection technologies in security printing (1.87.00138, rýchle metódy spracovania obrazovej informácie), ARCS Seibersdorf, spoluriešiteľ,
 11. 2008–2009 Application potential of Hierarchical Temporal Memory- a new paradigma of intelligence, grant FA-Forschung, ARCS Seibersdorf, supervisor.

Vedenie domácich výskumných projektov:

 1. 1986–90 Metódy a prostriedky spracovania obrazov v NMR tomografii, č.úloha ŠPZV III-9-4/02-2, zodpovedný riešiteľ,
 2. 1986–89 Rozpracovanie matematických metód a programových prostriedkov systémov ČSO v biomedicínskych experimentoch, úloha 2.2.2.8.3 v rámci Komplexného programu VTP-RVHP do roku 2000, zodpovedný riešiteľ,
 3. 1987–89 Spracovanie obrazovej informácie v biomedicínskych systémoch, č.úloha ŠPZV III-9-4/02-2, koordinátor spolupráce s Katedrou lékarské elektroniky FE VUT Brno,
 4. 1988–90, Rozvoj matematických metód, algoritmov a programov pre ČSO a archiváciu tomografickej obrazovej informácie – MULTIMOD (spolupráca s Ústavom lekárskej bioniky Bratislava), zodpovedný riešiteľ,
 5. 1991–93 Číslicové spracovanie obrazovej informácie a jeho využitie v medicínskej diagnostike, GA SAV 3/ 91, zodpovedný riešiteľ,
 6. 1993 Fitrácia MR tomogramov pomocou geometricky riadenej difúzie, EC-projekt PECO, ERB-CIPA-CT-92-2030, zodpovedný riešiteľ,
 7. 1994–97 Vybrané metódy akvizície, spracovania a vizualizácie 3D tomografických údajov, VEGA 2/1016/ 94, zodpovedný riešiteľ,
 8. 1995–98 Rozvoj počítačových a matematických metód získavania, spracovania a vizualizácie informácie z biomedicínskych meraní, VEGA 95/5305/468, zodpovedný riešiteľ,
 9. 1999–2001 Nelineárne metódy adaptívnej filtrácie a segmentácie MR obrazov mozgu na báze geometricky riadenej difúzie, VEGA 2/6017/99, zodpovedný riešiteľ,
 10. 2010–2012 Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom videní, VEGA 2/0019/10, zodpovedný riešiteľ.

Udelené ocenenia:

 • 1987 Cena SAV (člen kolektívu NMR tomografie, ÚM SAV)
 • 1995 Strieborná čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
 • 2001 ARCAWARD–Cena ARCS pre vedu za projekt: „Innovation Lab Bioinformatics- Gel image analysis“ (vedúci kolektívu projektu)
 • 2003 ARCAWARD– Cena ARCS pre vedu za projekt: „GASepo-System for Epo doping control“ (vedúci výskumnej časti)

Zahraničné pobyty:

 • 1981 LVTA SÚJV Dubna (3 mesiace)
 • 1985 univerzity v Ríme, Neapoli, Janove a Florencii, podpora „Consiglio Nazionale delle Ricerche“ (1 mesiac)
 • 1987 University of Toronto, podpora „National Science and Engineering Research Council of Canada“ (1 mesiac)
 • 1992 Aristotle University Thessaloniki (1 mesiac)
 • 1993 Fraunhofer Institute for Medical Devices St.Ingbert, podpora EU (3mesiace)
 • 1999 Hertha Firnberg Fellowship v ARCS Seibersdorf (2 roky)

Pedagogická činnosť:

Prednášky a cvičenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky

 • Základy číslicového spracovania obrazov (ČSO) 1989-1990
 • Biomeranie 1993, 1997
 • Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov (VAČSO) 2001-2004, 2005-2010

Doktorandi (ašpiranti):

 1. Ing. Samuel Matej, CSc., 1987, vedný odbor meracia technika, téma: „Príspevok k projektívnym rekoštrukčným metódam v tomografických meracích systémoch“
 2. Ing. Igor Holländer, CSc., 1989, vedný odbor meracia technika, téma: „Rankové metódy spracovania obrazov v biomedicínskych meracích systémoch“
 3. Ing. Róbert Lórencz, CSc., 1990, vedný odbor meracia technika, téma: „Bezchybové numerické riešenie dekompozície a dekonvolúcie spektier v jadrovej fyzike“
 4. Ing. Richard Baumgartner, PhD., 1998, v rokoch 1992–94 – časť doktorandského štúdia na ÚM SAV s témou: „Segmentačné algoritmy MR a CT obrazov “, PhD získal na TU Wien s témou „Postprocessing strategies in the functional MRI of the human brain“
 5. RNDr. Martina Petrovičová, PhD., 2005, vedný odbor aplikovaná informatika, téma: „Detection of EEG Artifacts using Kalman Filtering“, pracovala ako asistent na Katedre aplikovanej informatiky UK
 6. Mgr. Svorad Štolc, PhD. 2009, vedný odbor bionika a biomechanika, téma: „Segmentation and Classification of Objects in Images used in Epo Doping Control“
 7. Mgr. Kristián Valentín, 2009-2016, vedný odbor aplikovaná informatika, téma: „Invariant visual object recognition using Hierarchical Temporal Memory”, úspešná obhajoba v r.2015
 8. Mgr. Radoslav Škoviera, 2009-2016, vedný odbor aplikovaná informatika, téma: „Indexácia v obrazových databázach a sémantický opis obrazov na základe samoorganizovaného učenia v hierarchických sieťach HTM”,úspešná obhajoba v r.2016

Aktuálne zameranie výskumu:

 • Nelineárna filtrácia a segmentácia obrazov v biomedicíne
 • Rozpoznávanie vzorov a detekcia vizuálnych objektov pomocou metód nezápornej maticovej faktorizácie a iných vektorových podpriestorov
 • Biologicky inšpirované počítačové videnie
 • Invariantná reprezentácia vizuálnej informácie pomocou modelu Hierarchickej temporálnej pamäte (HTM)
 • Klasifikačné problémy biomedicínskych signálov a obrazových objektov s využitím sieťového modelu HTM a modelov vizuálnej pozornosti
 • Teoretické a algoritmické problémy kompresného vzorkovania viacrozmerných signálov
 • Teoretické algoritmické problémy spracovania digitálnych mikroskopických obrazov buniek v biomedicíne

Publikácie: