Základné informácie

Šatka, Alexander Prof. Ing., CSc.

člen vedeckej rady
Tel.: 02/ 591045 15

Kontaktná adresa:

Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava