Stáže a brigády pre študentov VŠ

Pozícia:

Ústav merania SAV v Bratislave ponúka brigádnickú prácu pre študentov VŠ na riešení čiastkových úloh vedecko-výskumných projektov v jednotlivých vedeckých oddeleniach ÚM SAV:

Ponúkame prácu na zaujímavej problematike a po dohode perspektívu pokračovania v profesionálnej kariére. Pre záujemcov ponúkame výber tém bakalárskych a diplomových prác, po úspešnom ukončení štúdia ponúkame možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Ústav funguje ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde realizuje doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe „Meracia technika“ (v študijnom odbore Elektrotechnika) a ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pre doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom programe „Aplikovaná matematika“ (v študijnom odbore Matematika).

 

Špecifikácia pracovného pomeru:

Dohoda o brigádnickej práci študenta na dobu určitú.

Náplň práce:

Náplň práce zodpovedá požiadavkám jednotlivých vedeckých oddelení ÚM SAV:

 

Oddelenie optoelektronických meracích metód:

Hľadáme študenta so schopnosťami programovania v oblasti mikropočítačov a niektorého vyššieho programovacieho jazyka (C/C++, prípadne Visual C/Basic).
Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Oddelenie magnetometrie:

Hľadáme študenta z odboru elektrotechnika pre vývoj a využitie hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty.
Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Oddelenie teoretických metód:

Hľadáme študenta pre analýzu dát so solídnymi základmi v oblasti aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky resp. strojového učenia, s dobrými schopnosťami a skúsenosťami s programovaním v prostredí MATLAB a R.
Bližšie informácie o ponúkanej pozícii: 

  • RNDr. Anna Krakovská, CSc., tel. 02/ 5910 4536, E-mail: anna.krakovska@savba.sk

Oddelenie zobrazovacích metód:

Hľadáme študenta z odboru rádioelektronika, pre návrh, testovanie a aplikáciu vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných elektronických modulov.
Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Oddelenie biomeraní:

Hľadáme študenta pre vývoj a realizáciu súčastí experimentálnych meracích systémov pre biomedicínu, spolupráca pri návrhu nových meracích a zobrazovacích metód pre medicínu, spracovanie biosignálov a medicínskych obrazov, vývoj softvérových aplikácií na experimentálne overovanie navrhovaných metód.
Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

 

Pracovisko:

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.um.sav.sk/

Platové podmienky:

Dohoda o brigádnickej práci študenta, predpoklad 40 hod./mesačne. Plat 200 € mesačne v zmysle platnej legislatívy.

Odborné požiadavky na uchádzača:

Vysokoškolský študent na I. resp. II. stupni VŠ štúdia v relevantnom študijnom odbore na FEI STU, FMFI UK, resp. ekvivalent.

Termín odovzdania žiadosti:

Priebežne. V prípade obsadenia pozície vo vybranom oddelení platí ponuka pre ostatné voľné pozície, až do obsadenia všetkých ponúkaných pozícii na brigádnickú prácu študenta.

Termín nástupu:

Podľa dohody.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

Ponuky s doloženým životopisom, dokumentmi o dosiahnutom vzdelaní, prípadným zoznamom doterajších výsledkov a ocenení je treba doručiť poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu pracoviska.

Kontakt:

Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
tel. 02 / 5910 4511, umersekr@savba.sk