Stáže a brigády pre študentov VŠ

Pozícia:

Ústav merania SAV v Bratislave ponúka brigádnickú prácu pre študentov VŠ na riešení čiastkových úloh vedecko-výskumných projektov v jednotlivých vedeckých oddeleniach ÚM SAV:

Ponúkame prácu na zaujímavej problematike a po dohode perspektívu pokračovania. Pre záujemcov ponúkame výber tém bakalárskych a diplomových prác, pre úspešných kandidátov  ponúkame možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Ústav bol akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave kde realizuje doktorandské štúdium v dennej aj externej forme v študijnom odbore 5.2.54 „Meracia technika“.

Od 1. 9. 2018 sa osobitne neudeľujú akreditácie pre nevysokoškolské inštitúcie na spolupodieľanie sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov, ale ÚM SAV môže naďalej vykonávať doktorandské štúdium na základe dohôd s vysokými školami.

V roku 2019 ústav plánuje uzatvoriť dohody o doktorandskom štúdiu aj s ďalšími vysokými školami.

Špecifikácia pracovného pomeru:

Dohoda o brigádnickej práci študenta na dobu určitú, predpoklad 40 hod. /mesačne.

Náplň práce:

Náplň práce zodpovedá požiadavkám jednotlivých vedeckých oddelení ÚM SAV.

Oddelenie optoelektronických meracích metód:

  • Hľadáme študenta so schopnosťami programovania v oblasti mikropočítačov a niektorého vyššieho programovacieho jazyka (C/C++, prípadne Visual C/Basic).

Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Oddelenie magnetometrie:

  • Hľadáme študenta z odboru elektrotechnika pre vývoj a využitie hardvéru a softvéru pre špecializované vedecké experimenty.

Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Oddelenie teoretických metód:

  • Hľadáme študenta pre analýzu dát so solídnymi základmi v oblasti aplikovanej matematiky, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky resp. strojového učenia, s dobrými schopnosťami a skúsenosťami s programovaním v prostredí MATLAB a R.

Bližšie informácie o ponúkanej pozícii: 

Oddelenie zobrazovacích metód:

Hľadáme študenta z odboru rádioelektronika, pre návrh, testovanie a aplikáciu vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných elektronických modulov.

Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Oddelenie biomeraní:

  • Hľadáme študenta pre vývoj a realizáciu súčastí experimentálnych meracích systémov pre biomedicínu, spolupráca pri návrhu nových meracích a zobrazovacích metód pre medicínu, spracovanie biosignálov a medicínskych obrazov, vývoj softvérových aplikácií na experimentálne overovanie navrhovaných metód.

Bližšie informácie o ponúkanej pozícii:

Pracovisko:

Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.um.sav.sk/

Platové podmienky:

Dohoda o brigádnickej práci študenta, predpoklad 40 hod./mesačne. Plat 200 € mesačne v zmysle platnej legislatívy.

Odborné požiadavky na uchádzača:

Vysokoškolský študent na I. resp. II. stupni VŠ štúdia v relevantnom študijnom odbore na FEI STU, FMFI UK, resp. ekvivalent.

Termín odovzdania žiadosti:

Priebežne. V prípade obsadenia pozície vo vybranom oddelení platí ponuka pre ostatné voľné pozície, až do obsadenia všetkých ponúkaných pozícii na brigádnicku prácu študenta.

Termín nástupu:

Podľa dohody.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

Ponuky s doloženým životopisom, dokumentmi o dosiahnutom vzdelaní, prípadným zoznamom doterajších výsledkov a ocenení je treba doručiť poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu pracoviska.

Kontakt:

Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava
tel. 02 / 5910 4511, umersekr@savba.sk