UPOZORNENIE / CONFIDENTIALITY NOTICE

UPOZORNENIE

Dôvernosť informácii a spôsoby spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení európskeho nariadenia 2016/679 (GDPR)

Táto správa a všetky k nej priložené súbory sú dôverné a sú určené výlučne adresátovi správy. Obsah správy a jej prílohy môžu podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. V prípade, ak nie ste oprávneným adresátom tejto správy, nie ste oprávnený túto správu spracúvať, šíriť, zverejňovať, kopírovať a ani iným spôsobom sprístupňovať jej obsah tretím osobám. V prípade, že ste túto správu obdržali neoprávnene, prosím informujte obratom odosielateľa tejto správy a vymažte ju zo svojho počítača resp. mailového servera.

V zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018 si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že Ústav merania SAV, v. v. i. ako prevádzkovateľ, resp. príjemca osobných údajov publikoval informáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov.

Pre uplatnenie vašich práv a vybavenie vašich žiadostí alebo námietok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese: gdpr-um@savba.sk.


CONFIDENTIALITY NOTICE

Confidentiality of information and processing of personal data pursuant to provisions of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)

This e-mail and any attachments are confidential and intended solely for the use of the recipient. The content of this e-mail and any attachments might be subject to special rules protection. In case you are not an authorised recipient, you are notified that you are not allowed to process, disseminate, disclose, copy or distribute the information to the third-party recipient. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your computer or e-mail server.

In terms of provisions of the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR), which came into force on May 25th, 2018 let us inform you that the Institute of Measurement Science of the Slovak Academy of Sciences as the operator, resp. the recipient of personal data has published information on the processing and the protection of personal data.

To apply your rights and to execute your claims concerned to personal data processing please contact our Data Protection Officer using the following e-mail: gdpr-um@savba.sk.