Usmernenie Krízového štábu SAV na zabránenie šírenia COVID-19

Krízový štáb SAV vydal usmernenie na zabránenie šírenia nebezpečného ochorenia COVID-19 v podmienkach SAV a jej organizácií.

Usmernenie Krízového štábu SAV

Aktualizácia zo dňa 8.9.2020

V súvislosti s aktuálnym nepriaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 ako aj s aktuálnymi opatreniami hlavného hygienika SR obnovil svoju činnosť Krízový štáb SAV a na základe rokovania 8.9.2020 vydáva nasledovné odporúčania pre riaditeľov organizácií SAV:

  • V rámci pracovného procesu za osobnej účasti zamestnancov, doktorandov a príp. tretích osôb, je organizácia povinná vykonávať a zabezpečovať dôsledné dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických predpisov, určených všeobecne záväznými právnymi normami – predovšetkým zákon 355/2007 Z.z. v platnom znení o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj opatreniami a rozhodnutiami hlavného hygienika SR uvedenými na stránke ÚVZ SR.
  • Upozorňujeme na aktuálne Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (ôsma aktualizácia).
  • Odporúčame riaditeľom organizácií zaviesť manažment „druhostupňových kontaktov“, teda osôb, ktoré počas obdobia 10 dní boli v kontakte s osobou definovanou v bode 3 tohto usmernenia (osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola v kontakte s prípadom ochorenia COVID-19). Minimálna požiadavka (podľa konkrétnej situácie) je, aby tieto „druhostupňové kontakty“ počas obdobia 10 dní od ostatného kontaktu s uvedenou osobou, dôsledne denne sledovali svoj zdravotný stav, obmedzili fyzický kontakt, vyhýbali sa cestovaniu a dbali na prísnu hygienu. V prípade výskytu príznakov (horúčka, kašeľ, únava, problémy s dýchaním, strata čuchu, chuti) je nevyhnutné ostať v domácej izolácii, bezodkladne kontaktovať lekára a informovať riaditeľa organizácie. Alternatívne „druhostupňové kontakty“ sa môžu podrobiť laboratórnej diagnostike (RT PCR test) v súkromnom laboratóriu ako samoplatcovia najskôr na 5. deň po ostatnom kontakte.
  • Všetci zamestnanci a doktorandi organizácií SAV ako aj príp. tretie osoby musia byť priebežne upozornení, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia alebo len podozrenia na vznik takéhoto ochorenia majú povinnosť zostať v domácej izolácii s ďalšími povinnosťami (napr. nahlásenia sa príslušnému obvodnému lekárovi atď.) a nesmú chodiť do práce. V opačnom prípade sa dopúšťajú porušenia § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. v platnom znení.
  • Je potrebné zdôrazniť potrebu dôslednej sebadisciplíny zamestnancov, doktorandov a tretích osôb pri pohybe na pracovisku SAV a dodržiavania všetkých opatrení hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekcia rúk, nosenie rukavíc, dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 1,5 – 2 metre od ostatných ľudí atď. V súvislosti s limitovaním súčasného pobytu väčšieho počtu ľudí v uzavretom priestore je vhodné zaviesť relevantné organizačné opatrenia (plánovanie časového resp. priestorového „fázovania“ činností v jednotlivých priestoroch pracoviska) v súlade so špecifickými podmienkami organizácie.

Semafór SAV Covid-19