História

Laboratórium pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov, ktoré bolo založené 1.5.1953, bolo uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. V. zo dňa 11.1.1954 premenované na Laboratórium meracích prístrojov Slovenskej akadémie vied a uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. I. zo dňa 5.11.1962 s účinnosťou od februára 1963 na Ústav teórie merania Slovenskej akadémie vied. Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 1081 zo dňa 25.11.1975 s účinnosťou od 1.1.1976 bol ústav premenovaný na Ústav merania a meracej techniky Slovenskej akadémie vied. S účinnosťou od 1.1.1981 bol ústav na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 510 zo dňa 23.11.1980 združený do Centra elektro-fyzikálneho výskumu Slovenskej akadémie vied a na základe uznesenia č. 287 zo dňa 14.12.1989 bol od 1.1.1990 opätovne osamostatnený. Napokon uznesením č. 76 zo dňa 24.5.1990 s účinnosťou od 1.7.1990 Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied schválilo zmenu názvu ústavu na Ústav merania Slovenskej akadémie vied.
Od 1.7.2018 sa ústav transformoval na Ústav merania SAV, verejná výskumná inštitúcia.