Spracovanie EKG signálu pri neinvazívnej lokalizácii zdroja predčasnej komorovej aktivity z klinických údajov

Riešitelia: Jana Švehlíková, Anna Přibilová, Ján Zelinka, Beáta Ondrušová, Katarína Kromková, Peter Hlivák, Robert Hatala, Milan Tyšler

Vstupnými údajmi na lokalizáciu zdroja predčasnej komorovej aktivity (PKA) boli spriemernené EKG signály získané z 5-20 minútového záznamu mnohozvodového EKG nameraného u 14 pacientov s diagnostikovanou PKA. Pri jeho štandardnom spracovaní bolo odstránené tzv. “plávanie nulovej línie” v celom signále pomocou hornopriepustného filtra (HP), alebo aplikáciou kubického splajnu (CS) na vopred definované nulové body signálu, potom boli časové úseky s PKA spriemernené. Spriemernený reprezentant PKA signálu však mal v čase nástupu komorovej aktivity zostatkový nenulový signál (ofset). Vyšetrovali sme preto vplyv ponechania, resp. odstránenia tohto ofsetu na výsledky lokalizácie zdroja PKA riešením inverznej úlohy elektrokardiografie pomocou jednoduchého dipólu pre 4 kombinácie homogénneho alebo nehomogénneho individualizovaného modelu hrudníka vytvoreného z CT skenu a HP resp. CS metódy odstránenia “plávania nulovej línie”. Odstránenie ofsetu v spriemernenom signále významne zlepšilo stabilitu lokalizácie PKA, keď priemerná vzájomná vzdialenosť výsledkov pre pacienta klesla zo 17-18 mm na 1-2 mm bez ohľadu na vlastnosti modelu hrudníka, či metódu odstránenia “plávania nulovej línie”.

Súvisiace projekty: VEGA 2/0109/22, APVV-14-0875, APVV-19-0531, COST CA19137

Publikácie:

  • ŠVEHLÍKOVÁ, Jana**PŘIBILOVÁ, AnnaZELINKA, JánONDRUŠOVÁ, Beáta – KROMKOVÁ, K. – HLIVAK, P. – HATALA, R. – TYŠLER, Milan. The importance of ECG offset correction for premature ventricular contraction origin localization from clinical data. In Measurement Science Review, 2022, vol. 22, no. 5, p. 202-208. (2021: 1.697 – IF, Q3 – JCR, 0.376 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1335-8871. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/msr-2022-0031 Typ: ADDA
  • Svehlikova, J. Zelinka, B. Ondrusova, K. Kromkova, P. Hlivak, R. Hatala, M. Tysler, „Residual PVC Offset Correction for Inverse Localization of PVC Origin Using a Single Dipole, “ 45th Annual ISCE Conference. Available on: https://isce2021.ipostersessions.com/Default.aspx?s=77-BA-1D-B4-1D-9A-47-C5-22-28-F1-75-43-D8-20-53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. vľavo: Priemerné hodnoty vzájomných vzdialeností výsledkov každého pacienta pre 4 kombinácie výpočtov (NOFC/OFC bez/s korekciou ofsetu, inh/hom ne/homogénny model torza). Vpravo: Príklad výsledkov pacienta P002 pre 4 kombinácie výpočtov bez/s korekciou ofsetu (roztrúsené hviezdičky/stabilné štvorčeky).