Vybrané výsledky

vyhodnotené Vedeckou radou ÚM SAV ako najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce v jednotlivých rokoch:

Vybrané výsledky 2016
Vybrané výsledky 2017

Web archív vybraných výsledkov za roky 2003 až 2015