Projekty

        
Vyberte projekty podľa kritérií:
Status projektu:
Typ projektu:
Program:
Zodpovedný riešiteľ:
   
 
COMULIS – Korelované multimodálne zobrazovanie vo vedách o živej prírode
Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences
Program: COST
Číslo projektu: CA 17121
Doba trvania: 1.1.2019 – 11.10.2022
Zodpov. riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je podnecovať naliehavo potrebnú spoluprácu v oblasti korelovaného multimodálneho zobrazovania (CMI), šíriť jeho výhody a pripraviť pôdu pre jeho technologický pokrok a implementáciu ako všestranného nástroja biologického a predklinického výskumu. CMI kombinuje dva alebo viac spôsobov zobrazovania na získanie informácií o tom istom objekte. Vytvára kompozitný pohľad na vzorku s multi-dimenzionálnymi informáciami o makro-, mezo- a mikroskopickej štruktúre, dynamike, funkcii a chemickom zložení. Pretože žiadna samostatná zobrazovacia technika nemôže odhaliť všetky tieto detaily, CMI je jediný spôsob, ako chápať biomedicínske procesy a choroby mechanicky a holisticky. CMI sa spolieha na spoločné multidisciplinárne skúsenosti biológov, fyzikov, lekárov a počítačových vedcov a závisí od koordinovaných činností a prenosu vedomostí medzi akademickou obcou a priemyslom a vývojármi nástrojov a používateľmi. Vďaka svojej multidisciplinárnej povahe je interdisciplinárna sieť, ako je táto akcia, nevyhnutná pre úspech CMI.
Web projektu: https://e-services.cost.eu/action/CA17121
Porozumenie a modelovanie združených klimatických a meteorologických javov
Understanding and modeling compound climate and weather events
Program: COST
Číslo projektu: CA17109
Doba trvania: 14.9.2018 – 13.9.2022
Zodpov. riešiteľ: Mgr. Chvosteková Martina PhD.
Anotácia: Nebezpečenstvá, ako sú povodne, požiare, horúčavy a suchá, sú zvyčajne výsledkom kombinácie interaktívnych fyzikálnych procesov, ktoré sa vyskytujú vo viacerých priestorových a časových mierach. Kombinácia fyzických procesov vedúcich k takému prejavu sa označuje ako zložený jav (udalosť). Príklady zložených udalostí s vysokým účinkom zahŕňajú: (i) suchá, horúčavy, požiar a/alebo znečistenie ovzdušia a ich interakcie zahŕňajúce komplexnú súhru medzi teplotou, vlhkosťou a zrážkami; (ii) extrémne zrážky, riečne záplavy, ktoré kombinujú pobrežné procesy búrky s fluviálnou resp. pluviálnou a oceánskou dynamikou; (iii) búrky vrátane zhlukov významných udalostí vedúcich k priestorovej a/alebo časovej závislosti.Zmena klímy mení mnohé z týchto procesov a ich vzájomné pôsobenie, čo sťažuje prognózy budúcich rizík na základe analýzy z jednotlivých vplyvov. Štúdie o efektoch, ktoré zvažujú iba jeden vplyv, zvyčajne neumožňujú posúdiť rozsah vplyvu zlúčených udalostí. Nie je preto jasné, či klimatické modely dokážu zachytiť významné zmeny v rizikách súvisiacich so zloženými udalosťami. Existujúce prístupy modelovania, ktoré sa používajú na posúdenie rizika, môžu preto viesť k vážnym chybám.DAMOCLES (a) identifikuje kľúčové kombinácie procesov a premenných, ktoré sú základom pre zložené udalosti; b) opisuje dostupné štatistické metódy na modelovanie závislosti v čase, priestore a medzi viacerými premennými; c) identifikuje požiadavky na údaje potrebné na zdokumentovanie, pochopenie a simuláciu zložených udalostí a d) navrhne rámec analýzy na zlepšenie posúdenia zložených udalostí. DAMOCLES spája vedcov v oblasti klímy, odborníkov na modelovanie efektu týchto udalostí, štatistikov a zainteresovaných strán, aby lepšie pochopili a opísali zložené udalosti a predpokladá významný prelom pri budúcich hodnoteniach rizík.
Web projektu: https://www.cost.eu/actions/CA17109
Európska sieť pre pokrok v elektromagnetických hypertermických medicínskych technológiách
European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical technologies.
Program: COST
Číslo projektu: COST action CA17115
Doba trvania: 4.9.2018 – 3.9.2022
Zodpov. riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Anotácia: Tematika spadá pod širšiu oblasť výskumu pozitívnych účinkov neionizujúceho elektromagnetického (EM) žiarenia a jeho využitia v biomedicínskych aplikáciach. Pri vývoji fyzikálnych terapií onkologických ochorení, medzi ktoré EM hypertermia patrí, je potrebné dostatočne poznať dielektrické vlastnosti biologických vzoriek. Na našom pracovisku budujeme komplexnú experimentálnu platformu, ktorej jedna z meracích staníc sa zameriava na snímanie impedančnej spektroskopie. Impedančná spektroskopia umožňuje získavanie dielektrických vlastností vzoriek. Pri samotnej terapii sú tiež dôležité charakteristiky EM rádiofrekvenčného poľa, okrem iného jeho frekvencia. Pri modifikovanej hypertermii sa aplikuje signál, ktorý je nízkofrekvenčne modulovaný. V našich experimentoch sa zameriavame na skúmanie odozvy buniek kvasiniek práve na slabé nízkofrekvenčné EM polia.
Web projektu: www.cost.eu/actions/CA17115
Nositeľné robotické zariadenia pre posilnenie, podporu alebo náhradu motorických funkcií človeka
Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions
Program: COST
Číslo projektu: CA16116
Doba trvania: 15.3.2017 – 14.3.2021
Zodpov. riešiteľ: Doc. Ing. Přibilová Anna PhD.
Anotácia: Nositeľné robotické zariadenia predstavujú perspektívnu oblasť osobných zariadení, ktoré sú integrálnou súčasťou fyzickej aktivity človeka a sú skonštruované z typických robotických komponentov, ako aktuátory a senzory, za použitia riadiacich algoritmov. V priemyselnom prostredí, kde sa konvenčné roboty väčšinou používali, aby pomohli únavnej, opakovanej práci a práci vyžadujúcej vysokú presnosť, sa situácia postupne vyvinula do stavu, v ktorom narastá priama fyzická interakcia medzi robotom a ľudským operátorom. Avšak pri nositeľných robotických zariadeniach je interakcia s človekom nielen fyzická, ale zahrňuje aj kognitívne hľadisko, keďže pri interakcii je riadenie funkcií poväčšine rozdelené medzi človeka a stroj. Nositeľné robotické zariadenia možno použiť buď na posilnenie, trénovanie alebo doplnenie motorických funkcií alebo na ich úplnú náhradu. Tieto zariadenia sa používajú pozdĺž končatín človeka, ako v prípade protetických robotov, exoskeletonov alebo robotických odevov. Predpokladá sa, že nositeľné robotické zariadenia nájdu uplatnenie v medicíne a spotrebnom priemysle. Keďže pri týchto zariadeniach dochádza v mnohých situáciách k nepretržitej interakcii s človekom, je dôležité zaujímať sa o interakciu človek-robot, o ergonómiu, a o etické, právne a spoločenské hľadisko. Akcia COST CA16116 sa zameriava na európsku integráciu rôznych relevantných odborov vedy a techniky, aj na zapojenie podnikateľskej sféry pre vylepšenie technológie nositeľných robotických zariadení a zvýšenie ich spoločenského dopadu.
Web projektu: https://www.cost.eu/actions/CA16116
MULTI-FORESEE – Multimodálne zobrazovanie dôkazov forenznej vedy – nástroje pre forenznú vedu
MULTI-modal Imaging of FOREnsic SciEnce Evidence (MULTI-FORESEE) – tools for Forensic Science
Program: COST
Číslo projektu: CA16101
Doba trvania: 1.8.2018 – 1.3.2021
Zodpov. riešiteľ: RNDr. Hain Miroslav PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je podporiť inovatívne a komerčne využiteľné zobrazovacie riešenia a technológie na analýzu forenzných dôkazov. Zobrazovacie technológie zahŕňajú optické, hmotnostné spektrometrické, spektroskopické, chemické, fyzikálne a digitálne forenzné techniky doplnené odbornými znalosťami v oblasti IT riešení a výpočtového modelovania. Technológie zobrazovania umožňujú zachytiť viaceré fyzikálne a chemické informácie v jednej analýze z jedného exemplára. Zvýšená hodnota zhromaždených dôkazov prispeje k oveľa informovanejším vyšetrovaniam a súdnym rozhodnutiam, čím sa prispeje k úsporám verejných prostriedkov, ako aj k rýchlejšiemu systému trestného súdnictva. Nedostatok zdieľania poznatkov, štandardizovaných protokolov a komunikácia medzi akademickými a koncovými používateľmi a priemyslom bola prekážkou rozvoja v tejto oblasti. Akcia využije jedinečné kapacity na vytváranie sietí a budovania kapacít, ktoré poskytuje rámec COST, aby spájali svoje znalosti a odborné znalosti. Synergický prístup na podporu technologického vývoja v oblasti zobrazovania umožní poskytnúť vedecky spoľahlivé a multi-informatívne informácie.
Web projektu: https://www.cost.eu/actions/CA16101
KZM – Komparatívne zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie
Comparative imaging methods based on magnetic resonance
Program: Bilaterálne – iné
Číslo projektu: ASC-2020
Doba trvania: 1.3.2017 – 31.12.2020
Zodpov. riešiteľ: Prof. Ing. Frollo Ivan DrSc.
Anotácia: Výskum porovnávacích zobrazovacích metód na základe magnetickej rezonancie pre diagnostiku chorôb neurologických a pohybového aparátu. Zobrazovanie mikro – a nanoštruktúr na základe magnetickej rezonancie pre biomedicínskych a materiálový výskum. Vzájomné návštevy vedcov a doktorandov, ktoré im umožnia vykonávať zobrazovacie experimenty na MRI prístrojoch v laboratóriách partnerov v príslušných časových limitoch.
Nové integrované prístupy pre výskum biomedicínskych účinkov pulzných elektrických polí
Novel integrated approaches for research of biomedical effects of pulsed electric fields
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Číslo projektu: SAV-18-11
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Zodpov. riešiteľ: Mgr. Teplan Michal PhD.
Anotácia: Intenzívne pulzné elektrické polia už majú využitie a veľký potenciál pre nové aplikácie v biomedicíne a potravinárskom priemysle. Avšak mechanické detaily pôsobenia impulzných elektrických polí na plazmatickú membránu a špeciálne na intracelulárnej úrovni nie sú stále jasné.Tento projekt sa zameriava na teoretickú a experimentálnu charakterizáciu účinkov impulzných elektrických polí od úrovne subcelulárnych biomolekulárnych štruktúr po bunkovú úroveň. Našim cieľom je vyvinúť a aplikovať prístupy založené na impedančnej spektroskopii a chemiluminiscenčnej detekcii, čo nám umožní preskúmať najvýznamnejšie biologické účinky pulzných elektrických polí v reálnom čase, neinvazívne a bezznačkovo. Hlavnou technologickou novinkou bude integrácia týchto monitorovacích nástrojov do automatickej programovateľnej experimentálnej platformy.Výsledky projektu poskytnú nové metódy výskumu účinkov elektromagnetických polí na živé bunky a priblížia lekárske aplikácie bližšie k realite.
Príprava a štúdium vlastností prekurzorov pre vývoj nanomateriálov na báze oxidov kovov
Preparation and study of the precursor properties for development of nanomaterials based on metal oxides
Program: Bilaterálne – iné
Číslo projektu: AI5/TT/1170
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
Zodpov. riešiteľ: RNDr. Cigáň Alexander CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na spoločné záujmy partnerov, predovšetkým na tieto hlavné oblasti: 1. Technológia supravodivých oxidov HTc na báze ytria, bizmutu, tália a ortuti – objemové materiály, pásky a tenké filmy. 2. Výskum fyzikálnych vlastností týchto materiálov pomocou magnetizačných meraní. 3. Spoločné experimenty vykonávané s gradiometrickým systémom LTc SQUID (ÚM SAV, Bratislava) a susceptometrom LakeShore (Katedra anorganickej a fyzikálnej chémie, Ghent University). 4. Publikácia výsledkov spoločných vedeckých aktivít.