Konferencie organizované Ústavom merania SAV, v. v. i.

Organizácia konferencií a workshopov je jednou z významných činností Ústavu merania SAV, v. v. i. definovaných aj v jeho zriaďovacej listine. Na tejto web stránke možno nájsť odkazy na pripravované a prebiehajúce ako aj na už uskutočnené konferencie, na ktorých organizácii sa ústav podieľal. Medzi najvýznamnejšie takéto konferencie v posledných rokoch patria medzinárodné konferencie MEASUREMENT a ProbaStat.

Konferencie MEASUREMENT. Po prerušení tradície konferencií EMISCON v roku 1991 ústav inicioval založenie medzinárodného workshopu MEASUREMENT. jeho Pôvodným cieľom bolo porovnanie výsledkov získaných v ústave s výskumom v popredných zahraničných laboratóriách reprezentovaným pozvanými prednáškami. Uskutočnilo sa 6 takýchto workshopov a tradičným miestom ich stretnutí sa stal zámok v Smoleniciach. Postupne sa však premenili na otvorené vedecké podujatia odborníkov pracujúcim v oblasti teórie merania, návrhu experimentálnych systémov na meranie vybraných veličín vo fyzike a biomedicíne, spracovania biosignálov a medicínskych obrazov a matematického a počítačového modelovania bionických štruktúr a v roku 1997 tak vznikla medzinárodná konferencia MEASUREMENT, ako dvojročný cyklus stretnutí odborníkov z rôznych oblastí merania, konaný v neformálnej a tvorivej atmosfére. Konferencia zahŕňa vždy oblasti Teoretické problémy merania, Meranie vybraných fyzikálnych veličín a Meranie v biológii a medicíne, ktoré bývajú doplnené ďalšími špecifickými sekciami.

Konferencie ProbaStat. Medzinárodné konferencie o matematickej štatistike ProbaStat organizuje Ústav merania SAV, v. v. i. tradične v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Matematickým ústavom SAV, v. v. i. a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov. Tieto konferencie nadviazali na dlhoročnú tradíciu domácich československých ProbaStat-ov, z ktorých prvý bol zorganizovaný v roku 1975. Prvá medzinárodná konferencia ProbaStat sa konala v roku 1991 v Bratislave, ďalšie sa uskutočnili v rokoch 1994, 1998, 2002, 2006, 2011 a 2015 na zámku v Smoleniciach.