Základné princípy regresnej analýzy funkcionálnych dát

Pozývame vás na prednášku doc. RNDr. Evy Fišerovej, Ph.D. (Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), ktorá bude 23.9.2022 (piatok) o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti ÚM SAV.  Výskum doc. Fišerovej je zameraný na problematiku lineárnych regresných modelov, analýzu funkcionálnych dát,  mnohorozmernú štatistiku, bioštatistiku a problematiku štatistickej analýzy kompozičných dát.

Abstrakt

Cieľom príspevku je oboznámiť poslucháčov so základnými princípmi regresného modelovania funkcionálnych dát. Pozornosť bude najprv sústredená na model za predpokladu homoskedasticity náhodných chýb, jeho validácie a testovania významnosti vysvetľujúcich premenných pomocou permutačnej schémy Freedmana a Lanea. Metodika bude následne zovšeobecnená pre modelovanie v situáciách, kedy prípadné chyby vykazujú heteroskedasticitu a sú priestorovo korelované. Metodika bude demonštrovaná na úlohe modelovania (i) rýchlosti jazdy na rýchlostných rampách na základe dát o plávajúcich  autách (floating cars) a (ii) množstvo produkcie odpadu v provincii Benátky v Taliansku.